ദുശ്ശകുനങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മന്ത്രം

അനുഹവം പരിഹവം പരിവാദം പരിക്ഷവം . സർവൈർമേ രിക്തകുംഭാൻ പരാ താന്ത്സവിതഃ സുവ .. അപപാപം പരിക്ഷവം പുണ്യം ഭക്ഷീമഹി ക്ഷവം . ശിവാ തേ പാപ നാസികാം പുണ്യഗശ്ചാഭി മേഹതാം ......

അനുഹവം പരിഹവം പരിവാദം പരിക്ഷവം .
സർവൈർമേ രിക്തകുംഭാൻ പരാ താന്ത്സവിതഃ സുവ ..
അപപാപം പരിക്ഷവം പുണ്യം ഭക്ഷീമഹി ക്ഷവം .
ശിവാ തേ പാപ നാസികാം പുണ്യഗശ്ചാഭി മേഹതാം ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |