അധികാരത്തിനായുള്ള അഥർവ വേദമന്ത്രം

അഭീവർതേന മണിനാ യേനേന്ദ്രോ അഭിവവൃധേ . തേനാസ്മാൻ ബ്രഹ്മണസ്പതേഽഭി രാഷ്ട്രായ വർധയ ..1.. അഭിവൃത്യ സപത്നാൻ അഭി യാ നോ അരാതയഃ . അഭി പൃതന്യന്തം തിഷ്ഠാഭി യോ നോ ദുരസ്യതി ..2.. അഭി ത്വാ ദേവഃ സവിതാഭി ഷോമോ അവീവൃധത്. അഭി ത്വാ വിശ്വാ ഭ....

അഭീവർതേന മണിനാ യേനേന്ദ്രോ അഭിവവൃധേ .
തേനാസ്മാൻ ബ്രഹ്മണസ്പതേഽഭി രാഷ്ട്രായ വർധയ ..1..
അഭിവൃത്യ സപത്നാൻ അഭി യാ നോ അരാതയഃ .
അഭി പൃതന്യന്തം തിഷ്ഠാഭി യോ നോ ദുരസ്യതി ..2..
അഭി ത്വാ ദേവഃ സവിതാഭി ഷോമോ അവീവൃധത്.
അഭി ത്വാ വിശ്വാ ഭൂതാന്യഭീവർതോ യഥാസസി ..3..
അഭീവർതോ അഭിഭവഃ സപത്നക്ഷയണോ മണിഃ .
രാഷ്ട്രായ മഹ്യം ബധ്യതാം സപത്നേഭ്യഃ പരാഭുവേ ..4..
ഉദസൗ സൂര്യോ അഗാദുദിദം മാമകം വചഃ .
യഥാഹം ശത്രുഹോഽസാന്യസപത്നഃ സപത്നഹാ ..5..
സപത്നക്ഷയണോ വൃഷാഭിരഷ്ട്രോ വിഷാസഹിഃ .
യഥാഹമേഷാം വീരാണാം വിരാജാനി ജനസ്യ ച ..6..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |