ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ದೋಷ ನಿವಾರಣ ಮಂತ್ರ

ವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ಏಕೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿದರು?

1. ಕಲಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಲೆಂದು. 2. ವೇದವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಯಿತು. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ವೇದಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಕಲಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಜ್ಞಮಾತ್ರಿಕವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದ್ರೋಽನಲೋ ದಂಡಧರಶ್ಚ ರಕ್ಷೋ ಜಲೇಶ್ವರೋ ವಾಯು ಕುಬೇರ ಈಶಾಃ। ಮಜ್ಜನ್ಮಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ಮಮ ರಾಶಿಸಂಸ್ಥೇ ಹ್ಯರ್ಕೋಽಪರಾಗಂ ಶಮಯಂತು ಸರ್ವೇ॥....

ಇಂದ್ರೋಽನಲೋ ದಂಡಧರಶ್ಚ ರಕ್ಷೋ ಜಲೇಶ್ವರೋ ವಾಯು ಕುಬೇರ ಈಶಾಃ।
ಮಜ್ಜನ್ಮಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ಮಮ ರಾಶಿಸಂಸ್ಥೇ ಹ್ಯರ್ಕೋಽಪರಾಗಂ ಶಮಯಂತು ಸರ್ವೇ॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |