ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಮಂತ್ರ

79.6K

Comments

4djhn

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು?

ವರುಣರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೋಮ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದವರು ಭೃಗು.

Quiz

ಕಡಲಾಗ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಅಯಂ ದೇವಾನಾಮಸುರೋ ವಿ ರಾಜತಿ ವಶಾ ಹಿ ಸತ್ಯಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ । ತತಸ್ಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಶಾಶದಾನ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಮನ್ಯೋರುದಿಮಂ ನಯಾಮಿ ॥1॥ ನಮಸ್ತೇ ರಜನ್ ವರುಣಾಸ್ತು ಮನ್ಯವೇ ವಿಶ್ವಂ ಹ್ಯುಗ್ರ ನಿಚಿಕೇಷಿ ದ್ರುಗ್ಧಂ । ಸಹಸ್ರಮನ್ಯಾನ್ ಪ್ರ ಸುವಾಮಿ ಸಾಕಂ ಶತಂ ಜೀವಾತಿ ಶರ....

ಅಯಂ ದೇವಾನಾಮಸುರೋ ವಿ ರಾಜತಿ ವಶಾ ಹಿ ಸತ್ಯಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ।
ತತಸ್ಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಶಾಶದಾನ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಮನ್ಯೋರುದಿಮಂ ನಯಾಮಿ ॥1॥
ನಮಸ್ತೇ ರಜನ್ ವರುಣಾಸ್ತು ಮನ್ಯವೇ ವಿಶ್ವಂ ಹ್ಯುಗ್ರ ನಿಚಿಕೇಷಿ ದ್ರುಗ್ಧಂ ।
ಸಹಸ್ರಮನ್ಯಾನ್ ಪ್ರ ಸುವಾಮಿ ಸಾಕಂ ಶತಂ ಜೀವಾತಿ ಶರದಸ್ತವಾಯಂ ॥2॥
ಯದುವಕ್ಥಾನೃತಂ ಜಿಹ್ವಯಾ ವೃಜಿನಂ ಬಹು ।
ರಾಜ್ಞಸ್ತ್ವಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಾದಹಂ ॥3॥
ಮುಂಚಾಮಿ ತ್ವಾ ವೈಶ್ವಾನರಾದರ್ಣವಾನ್ ಮಹತಸ್ಪರಿ ।
ಸಜಾತಾನ್ ಉಗ್ರೇಹಾ ವದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಪ ಚಿಕೀಹಿ ನಃ ॥4॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |