ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಮಂತ್ರ

Only audio above. Video with lyrics below

 

Mantra Seeking Forgiveness For Telling Lies

 

ಅಯಂ ದೇವಾನಾಮಸುರೋ ವಿ ರಾಜತಿ ವಶಾ ಹಿ ಸತ್ಯಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ । ತತಸ್ಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಶಾಶದಾನ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಮನ್ಯೋರುದಿಮಂ ನಯಾಮಿ ॥1॥ ನಮಸ್ತೇ ರಜನ್ ವರುಣಾಸ್ತು ಮನ್ಯವೇ ವಿಶ್ವಂ ಹ್ಯುಗ್ರ ನಿಚಿಕೇಷಿ ದ್ರುಗ್ಧಂ । ಸಹಸ್ರಮನ್ಯಾನ್ ಪ್ರ ಸುವಾಮಿ ಸಾಕಂ ಶತಂ ಜೀವಾತಿ ಶರ....

ಅಯಂ ದೇವಾನಾಮಸುರೋ ವಿ ರಾಜತಿ ವಶಾ ಹಿ ಸತ್ಯಾ ವರುಣಸ್ಯ ರಾಜ್ಞಃ ।
ತತಸ್ಪರಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಶಾಶದಾನ ಉಗ್ರಸ್ಯ ಮನ್ಯೋರುದಿಮಂ ನಯಾಮಿ ॥1॥
ನಮಸ್ತೇ ರಜನ್ ವರುಣಾಸ್ತು ಮನ್ಯವೇ ವಿಶ್ವಂ ಹ್ಯುಗ್ರ ನಿಚಿಕೇಷಿ ದ್ರುಗ್ಧಂ ।
ಸಹಸ್ರಮನ್ಯಾನ್ ಪ್ರ ಸುವಾಮಿ ಸಾಕಂ ಶತಂ ಜೀವಾತಿ ಶರದಸ್ತವಾಯಂ ॥2॥
ಯದುವಕ್ಥಾನೃತಂ ಜಿಹ್ವಯಾ ವೃಜಿನಂ ಬಹು ।
ರಾಜ್ಞಸ್ತ್ವಾ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೋ ಮುಂಚಾಮಿ ವರುಣಾದಹಂ ॥3॥
ಮುಂಚಾಮಿ ತ್ವಾ ವೈಶ್ವಾನರಾದರ್ಣವಾನ್ ಮಹತಸ್ಪರಿ ।
ಸಜಾತಾನ್ ಉಗ್ರೇಹಾ ವದ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಪ ಚಿಕೀಹಿ ನಃ ॥4॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |