ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಂತ್ರ

24.0K

Comments

G8bws

ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಅರಬಿಂದೋ -

ಭಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೃದಯ; ಇದು ಆತ್ಮದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಂಬಲ

ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ?

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವವರ ಆಯುಷ್ಯ, ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ದಾನವಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಾದವರನ್ನು ಆಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಅಂಥ ದಾತನಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ

Quiz

ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

ಅಮಲಕಮಲಸಂಸ್ಥಾ ತದ್ರಜಪುಂಜವರ್ಣಾ ಕರಕಮಲಧೃತೇಷ್ಟಾಽಭೀತಿಯುಗ್ಮಾಂಬುಜಾ ಚ ಮಣಿಮಕುಟವಿಚಿತ್ರಾಽಲಂಕೃತಾ ಕಲ್ಪಜಾತೈ- ರ್ಭವತು ಭುವನಮಾತಾ ಸಂತತಂ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯೈ ವಃ .....

ಅಮಲಕಮಲಸಂಸ್ಥಾ ತದ್ರಜಪುಂಜವರ್ಣಾ
ಕರಕಮಲಧೃತೇಷ್ಟಾಽಭೀತಿಯುಗ್ಮಾಂಬುಜಾ ಚ
ಮಣಿಮಕುಟವಿಚಿತ್ರಾಽಲಂಕೃತಾ ಕಲ್ಪಜಾತೈ-
ರ್ಭವತು ಭುವನಮಾತಾ ಸಂತತಂ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯೈ ವಃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |