ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಂತ್ರ

ಅಮಲಕಮಲಸಂಸ್ಥಾ ತದ್ರಜಪುಂಜವರ್ಣಾ ಕರಕಮಲಧೃತೇಷ್ಟಾಽಭೀತಿಯುಗ್ಮಾಂಬುಜಾ ಚ ಮಣಿಮಕುಟವಿಚಿತ್ರಾಽಲಂಕೃತಾ ಕಲ್ಪಜಾತೈ- ರ್ಭವತು ಭುವನಮಾತಾ ಸಂತತಂ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯೈ ವಃ .....

ಅಮಲಕಮಲಸಂಸ್ಥಾ ತದ್ರಜಪುಂಜವರ್ಣಾ
ಕರಕಮಲಧೃತೇಷ್ಟಾಽಭೀತಿಯುಗ್ಮಾಂಬುಜಾ ಚ
ಮಣಿಮಕುಟವಿಚಿತ್ರಾಽಲಂಕೃತಾ ಕಲ್ಪಜಾತೈ-
ರ್ಭವತು ಭುವನಮಾತಾ ಸಂತತಂ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಿಯೈ ವಃ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |