ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಮಂತ್ರ

ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭೂಶಯ್ಯಾನಿರತ ಪ್ರಭೋ . ಮದ್ಗೃಹೇ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಸಮೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ......

ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಭೂಶಯ್ಯಾನಿರತ ಪ್ರಭೋ .
ಮದ್ಗೃಹೇ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಸಮೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |