ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ

ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಕಮಲಯುಗವರಾಭೀತಿಯುಗ್ದೋಸ್ಸರೋಜಾ ದೇಹೋತ್ಥಾಭಿಃ ಪ್ರಭಾಭಿಃ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ಭಾಸುರಾ ಭಾಸಯಂತೀ . ಮುಕ್ತಾಹಾರಾಭಿರಾಮೋನ್ನತಕುಚಕಲಶಾ ರತ್ನಮಂಜೀರಕಾಂಚೀ- ಗ್ರೈವೇಯೋರ್ಮ್ಯಂಗದಾಢ್ಯಾ ಧೃತಮಣಿಮಕುಟಾ ಶ್ರೇಯಸೇ ಶ್ರೀರ್ಭವೇದ್ವಃ ......

ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಕಮಲಯುಗವರಾಭೀತಿಯುಗ್ದೋಸ್ಸರೋಜಾ
ದೇಹೋತ್ಥಾಭಿಃ ಪ್ರಭಾಭಿಃ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲಂ ಭಾಸುರಾ ಭಾಸಯಂತೀ .
ಮುಕ್ತಾಹಾರಾಭಿರಾಮೋನ್ನತಕುಚಕಲಶಾ ರತ್ನಮಂಜೀರಕಾಂಚೀ-
ಗ್ರೈವೇಯೋರ್ಮ್ಯಂಗದಾಢ್ಯಾ ಧೃತಮಣಿಮಕುಟಾ ಶ್ರೇಯಸೇ ಶ್ರೀರ್ಭವೇದ್ವಃ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |