ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಅಸ್ಮಿನ್ ವಸು ವಸವೋ ಧಾರಯಂತ್ವಿಂದ್ರಃ ಪೂಷಾ ವರುಣೋ ಮಿತ್ರೋ ಅಗ್ನಿಃ । ಇಮಮಾದಿತ್ಯಾ ಉತ ವಿಶ್ವೇ ಚ ದೇವಾ ಉತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಧಾರಯಂತು ॥1॥ ಅಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಪ್ರದಿಶಿ ಜ್ಯೋತಿರಸ್ತು ಸೂರ್ಯೋ ಅಗ್ನಿರುತ ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂ । ಸಪತ್ನಾ ಅಸ್ಮದಧರೇ ಭವಂತೂತ್ತಮಂ ನಾಕಮಧಿ ....

ಅಸ್ಮಿನ್ ವಸು ವಸವೋ ಧಾರಯಂತ್ವಿಂದ್ರಃ ಪೂಷಾ ವರುಣೋ ಮಿತ್ರೋ ಅಗ್ನಿಃ ।
ಇಮಮಾದಿತ್ಯಾ ಉತ ವಿಶ್ವೇ ಚ ದೇವಾ ಉತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಧಾರಯಂತು ॥1॥
ಅಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಪ್ರದಿಶಿ ಜ್ಯೋತಿರಸ್ತು ಸೂರ್ಯೋ ಅಗ್ನಿರುತ ವಾ ಹಿರಣ್ಯಂ ।
ಸಪತ್ನಾ ಅಸ್ಮದಧರೇ ಭವಂತೂತ್ತಮಂ ನಾಕಮಧಿ ರೋಹಯೇಮಂ ॥2॥
ಯೇನೇಂದ್ರಾಯ ಸಮಭರಃ ಪಯಾಂಸ್ಯುತ್ತಮೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಜಾತವೇದಃ ।
ತೇನ ತ್ವಮಗ್ನ ಇಹ ವರ್ಧಯೇಮಂ ಸಜಾತಾನಾಂ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯ ಆ ಧೇಹ್ಯೇನಂ ॥3॥
ಐಷಾಂ ಯಜ್ಞಮುತ ವರ್ಚೋ ದದೇಽಹಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಮುತ ಚಿತ್ತಾನ್ಯಗ್ನೇ ।
ಸಪತ್ನಾ ಅಸ್ಮದಧರೇ ಭವಂತೂತ್ತಮಂ ನಾಕಮಧಿ ರೋಹಯೇಮಂ ॥4॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |