ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ

ಶ್ರೀಸಾಮಾಯಾಯಾಮಾಸಾಶ್ರೀ ಸಾನೋಯಾಜ್ಞೇಜ್ಞೇಯಾನೋಸಾ . ಮಾಯಾಳೀಳಾಳಾಳೀಯಾಮಾ ಯಾಜ್ಞೇಳಾಳೀಳೀಳಾಜ್ಞೇಯಾ ......

ಶ್ರೀಸಾಮಾಯಾಯಾಮಾಸಾಶ್ರೀ ಸಾನೋಯಾಜ್ಞೇಜ್ಞೇಯಾನೋಸಾ .
ಮಾಯಾಳೀಳಾಳಾಳೀಯಾಮಾ ಯಾಜ್ಞೇಳಾಳೀಳೀಳಾಜ್ಞೇಯಾ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |