ಶುಕ್ಲ ಯಜುವೇ೯ದದಿಂದ ರುದ್ರ ಪಾಠ

59.1K
1.2K

Comments

87hdq
ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಂದದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ -ಇಂದಿರಾ ಭಟ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆ -ಅಶೋಕ್

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಹಿತಿ -ಮಂಜುಳಾ ಪಾಟೀಲ

ವೇದಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು! 🙏🏻 -Gurudas

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 🌟 -ದೀಪಾ ನಾಯಕ್

Read more comments

Knowledge Bank

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು?

ವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ನೂರು ಜನ ಪುತ್ರರು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕರು?

ಗಾಂಧಾರಿ ಋಷಿ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ನೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪುತ್ರರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೋರಿದಳು. ವ್ಯಾಸರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಳು. ಕುಂತಿಯ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಹತಾಶಳಾಗಿ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಗ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಹೊರಬಂದಿತು. ಆಗ ವ್ಯಾಸರು ಬಂದು, ಕೆಲವು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಆ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ನೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಇಚ್ಛೆಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

Quiz

ದಿನಕರ ಯಾರು?

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋ ತ ಇಷವೇ ನಮಃ . ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮಃ .. ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾಽಪಾಪಕಾಶಿನೀ . ತಯಾ ನಸ್ತನ್ವಾ ಶಂತಮಯಾ ಗಿರಿಶಂತಾಭಿಚಾಕಶೀಹಿ .. ಯಾಮಿಷುಂ ಗಿರಿಶಂತ ಹಸ್ತೇ ಬಿಭರ್ಷ್ಯಸ್ತವೇ . ಶಿವಾಂ ಗಿರಿತ್ರತಾಂ ಕುರು ಮಾ ಹಿಂಸೀಃ ಪುರುಷಂ ಜ....

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋ ತ ಇಷವೇ ನಮಃ . ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮಃ ..
ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾಽಪಾಪಕಾಶಿನೀ .
ತಯಾ ನಸ್ತನ್ವಾ ಶಂತಮಯಾ ಗಿರಿಶಂತಾಭಿಚಾಕಶೀಹಿ ..
ಯಾಮಿಷುಂ ಗಿರಿಶಂತ ಹಸ್ತೇ ಬಿಭರ್ಷ್ಯಸ್ತವೇ .
ಶಿವಾಂ ಗಿರಿತ್ರತಾಂ ಕುರು ಮಾ ಹಿಂಸೀಃ ಪುರುಷಂ ಜಗತ್ ..
ಶಿವೇನ ವಚಸಾ ತ್ವಾ ಗಿರಿಶಾಚ್ಛಾ ವದಾಮಸಿ .
ಯಥಾ ನಃ ಸರ್ವಮಿಜ್ಜಗದಯಕ್ಷ್ಮಂ ಸುಮನಾ ಅಸತ್ ..
ಅಧ್ಯವೋಚದಧಿವಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್ .
ಅಹೀಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾಂಜಂಭಯಂತ್ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಯಾತುಧಾನ್ಯೋಃ ಧರಾಚೀಃ ಪರಾಸುವ ..
ಅಸೌ ಯಸ್ತಾಮ್ರೋಽರುಣ ಉತ ಬಭ್ರುಃ ಸುಮಂಗಲಃ .
ಯೇ ಚೈನಂ ರುದ್ರಾ ಅಭಿತೋ ದಿಕ್ಷು ಶ್ರಿತಾಃ ಸಹಸ್ರಶೋವೈಷಾಂ ಹೇಡ ಅವೇಮಹೇ ..
ಅಸೌ ಯೋಽವಸರ್ಪತಿ ನೀಲಗ್ರೀವೋ ವಿಲೋಹಿತಃ .
ಉತೈನಂ ಗೋಪಾ ಅದೃಶ್ರನ್ನದೃಶ್ರನ್ನುದಹಾರ್ಯಃ ಸ ದೃಷ್ಟೋ ಮೃಡಯಾತಿ ನಃ ..
ನಮೋಽಸ್ತು ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ .
ಅಥೋ ಯೇ ಅಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾನೋಽಹಂ ತೇಭ್ಯೋಽಕರಂ ನಮಃ ..
ಪ್ರಮುಂಚ ಧನ್ವನಸ್ತ್ವಮುಭಯೋರಾರ್ತ್ನ್ಯೋರ್ಜ್ಯಾಂ .
ಯಾಶ್ಚ ತೇ ಹಸ್ತೇ ಇಷವಃ ಪರಾ ತಾ ಭಗವೋ ವಪ ..
ವಿಜ್ಯಂ ಧನುಃ ಕಪರ್ದಿನೋ ವಿಶಲ್ಯೋ ಬಾಣವಾನುತ .
ಅನೇಶನ್ನಸ್ಯ ಯಾ ಇಷವ ಆಭುರಸ್ಯ ನಿಷಂಗಧಿಃ ..
ಯಾ ತೇ ಹೇತಿರ್ಮೀಢುಷ್ಟಮ ಹಸ್ತೇ ಬಭೂವ ತೇ ಧನುಃ .
ತಯಾಽಸ್ಮಾನ್ವಿಶ್ವತಸ್ತ್ವಮಯಕ್ಷ್ಮಯಾ ಪರಿಭುಜ ..
ಪರಿ ತೇ ಧನ್ವನೋ ಹೇತಿರಸ್ಮಾನ್ವೃಣಕ್ತು ವಿಶ್ವತಃ .
ಅಥೋ ಯ ಈಷುಧಿಸ್ತವಾರೇ ಅಸ್ಮನ್ನಿಧೇಹಿ ತಂ ..
ಅವತತ್ತ್ಯ ಧನುಷ್ಟ್ವಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಶತೇಷುಧೇ .
ನಿಶೀರ್ಯ ಶಲ್ಯಾನಾಂ ಮುಖಾಃ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ ..
ನಮಸ್ತೇ ಆಯುಧಾಯಾನಾತತಾಯ ಧೃಷ್ಣವೇ .
ಉಭಾಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮೋ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ತವ ಧನ್ವನೇ ..
ಮಾ ನೋ ಮಹಾಂತಮುತ ಮಾ ನೋ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾ ನ ಉಕ್ಷಮುತ ಮಾ ನ ಉಕ್ಷಿತಂ .
ಮಾ ನೋ ವಧೀಃ ಪಿತರಂ ಮೋತ ಮಾತರಂ ಮಾ ನಃ ಪ್ರಿಯಾಸ್ತನ್ವೋ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ ..
ಮಾ ನಸ್ತೋಕೇ ತನಯೇ ಮಾ ನ ಆಯುಷಿ ಮಾ ನೋ ಗೋಷು ಮಾ ನೋ ಅಶ್ವೇಷು ರೀರಿಷಃ .
ಮಾ ನೋ ವೀರಾನ್ ರುದ್ರ ಭಾಮಿನೋ ವಧೀರ್ಹವಿಷ್ಮಂತಃ ಸದಮಿತ್ತ್ವಾ ಹವಾಮಹೇ ..
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಸೇನಾನ್ಯೇ ದಿಶಾಂ ಚ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ
ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯಃ ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಶಷ್ಪಿಂಜರಾಯ ತ್ವಿಷೀಮತೇ
ಪಥೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಹರಿಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ..
ನಮೋ ಬಭ್ಲುಶಾಯ ವ್ಯಾಧಿನೇಽನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೈ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ
ನಮೋ ರುದ್ರಾಯಾತತಾಯಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸೂತಾಯಾಹಂತ್ಯೈ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ..
ನಮೋ ರೋಹಿತಾಯ ಸ್ಥಪತಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭುವಂತಯೇ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯೌಷಧೀನಾಂ
ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮಂತ್ರಿಣೇ ವಾಣಿಜಾಯ ಕಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯಾಕ್ರಂದಯತೇ
ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ..
ನಮಃ ಕೃತ್ಸ್ನಾಯತಯಾ ಧಾವತೇ ಸತ್ತ್ವನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸಹಮಾನಾಯ ನಿವ್ಯಾಧಿನೇ
ಆವ್ಯಾಧಿನೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಷಂಗಿಣೇ ಕಕುಭಾಯ ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಚೇರವೇ ಪರಿಚರಾಯಾರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ..
ನಮೋ ವಂಚತೇ ಪರಿವಂಚತೇ ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಷಂಗಿಣ ಇಷುಧಿಮತೇ ತಸ್ಕರಾಣಾಂ
ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸೃಕಾಯಿಭ್ಯೋ ಜಿಘಾಂಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋಽಸಿಮದ್ಭ್ಯೋ
ನಕ್ತಂಚರದ್ಭ್ಯೋ ವಿಕೃಂತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ..
ನಮ ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ಗಿರಿಚರಾಯ ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಇಷುಮದ್ಭ್ಯೋ
ಧನ್ವಾಯಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆತನ್ವಾನೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ
ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆಯಚ್ಛದ್ಭ್ಯೋಽಸ್ಯದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ..
ನಮೋ ವಿಸೃಜದ್ಭ್ಯೋ ವಿಧ್ಯದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವಪದ್ಭ್ಯೋ ಜಾಗ್ರದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶಯಾನೇಭ್ಯ ಆಸೀನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಿಷ್ಠದ್ಭ್ಯೋ ಧಾವದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ..
ನಮಃ ಸಭಾಭ್ಯಃ ಸಭಾಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋಽಶ್ವೇಭ್ಯೋಽಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ
ಆವ್ಯಾಧಿನೀಭ್ಯೋ ವಿವಿಧ್ಯಂತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಉಗಣಾಭ್ಯಸ್ತೃಂಹತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ..
ನಮೋ ಗಣೇಭ್ಯೋ ಗಣಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವ್ರಾತೇಭ್ಯೋ ವ್ರಾತಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ
ನಮೋ ಗೃತ್ಸೇಭ್ಯೋ ಗೃತ್ಸಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವಿರೂಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ..
ನಮಃ ಸೇನಾಭ್ಯಃ ಸೇನಾನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ರಥಿಭ್ಯೋ ಅರಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಕ್ಷತ್ತೃಭ್ಯಃ ಸಂಗ್ರಹೀತೃಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಅರ್ಭಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ..
ನಮಸ್ತಕ್ಷಭ್ಯೋ ರಥಕಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಕುಲಾಲೇಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ
ನಮೋ ನಿಷಾದೇಭ್ಯಃ ಪುಂಜಿಷ್ಟೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ವನಿಭ್ಯೋ ಮೃಗಯುಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ..
ನಮಃ ಶ್ವಭ್ಯಃ ಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಭವಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶರ್ವಾಯ ಚ
ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮೋ ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಚ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ಚ ..
ನಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇ ಚ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ಚ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಚ ಶತಧನ್ವನೇ ಚ ನಮೋ
ಗಿರಿಶಯಾಯ ಚ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ಚ ನಮೋ ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ ಚೇಷುಮತೇ ಚ ನಮೋ ಹ್ರಸ್ವಾಯ ..
ನಮೋ ಹ್ರಸ್ವಾಯ ಚ ವಾಮನಾಯ ಚ ನಮೋ ಬೃಹತೇ ಚ ವರ್ಷೀಯಸೇ ಚ ನಮೋ ವೃದ್ಧಾಯ ಚ
ಸವೃದ್ಧೇ ಚ ನಮೋಽಗ್ರ್ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಥಮಾಯ ಚ ..
ನಮ ಆಶವೇ ಚಾಜಿರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶೀಘ್ರ್ಯಾಯ ಚ ಶೀಭ್ಯಾಯ ಚ ನಮ
ಊರ್ಮ್ಯಾಯ ಚಾವಸ್ವನ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಾದೇಯಾಯ ಚ ದ್ವೀಪ್ಯಾಯ ಚ ..
ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಚ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ಚ ನಮಃ ಪೂರ್ವಜಾಯ ಚಾಪರಜಾಯ ಚ ನಮೋ ಮಧ್ಯಮಾಯ ಚಾಪಗಲ್ಭಾಯ ಚ ನಮೋ ಜಘನ್ಯಾಯ ಚ ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ಚ ..
ನಮಃ ಸೋಭ್ಯಾಯ ಚ ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಯಾಮ್ಯಾಯ ಚ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾಯ
ಚಾವಸಾನ್ಯಾಯ ಚ ನಮ ಉರ್ವರ್ಯಾಯ ಚ ಖಲ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವನ್ಯಾಯ ..
ನಮೋ ವನ್ಯಾಯ ಚ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಶ್ರವಾಯ ಚ ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಯ ಚ ನಮ
ಆಶುಷೇಣಾಯ ಚಾಶುರಥಾಯ ಚ ನಮಃ ಶೂರಾಯ ಚಾವಭೇದಿನೇ ಚ ..
ನಮೋ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ಚ ಕವಚಿನೇ ಚ ನಮೋ ವರ್ಮಿಣೇ ಚ ವರೂಥಿನೇ ಚ ನಮಃ ಶ್ರುತಾಯ ಚ
ಶ್ರುತಸೇನಾಯ ಚ ನಮೋ ದುಂದುಭ್ಯಾಯ ಚಾಹನನ್ಯಾಯ ಚ ..
ನಮೋ ಧೃಷ್ಣವೇ ಚ ಪ್ರಮೃಶಾಯ ಚ ನಮೋ ನಿಷಂಗಿಣೇ ಚೇಷುಧಿಮತೇ ಚ ನಮಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ
ಚಾಯುಧಿನೇ ಚ ನಮಃ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ಚ ಸುಧನ್ವನೇ ಚ ..
ನಮಃ ಸ್ರುತ್ಯಾಯ ಚ ಪಥ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ಚ ನೀಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕುಲ್ಯಾಯ ಚ
ಸರಸ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ನಾದೇಯಾಯ ಚ ವೈಶಂತಾಯ ಚ ..
ನಮೋ ಕೂಪ್ಯಾಯ ಚಾವಟ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವೀಧ್ರಾಯ ಚಾತಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಮೇಧ್ಯಾಯ ಚ
ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವಾರ್ಯಾಯ ಚಾವರ್ಷಾಯ ಚ ..
ನಮೋ ವಾತ್ಯಾಯ ಚ ರೇಷ್ಮ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ಚ ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ
ರುದ್ರಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚಾರುಣಾಯ ಚ ..
ನಮಃ ಶಂಗವೇ ಚ ಪಶುಪತಯೇ ಚ ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ಚ ಭೀಮಾಯ ಚ ನಮೋಽಗ್ರೇವಧಾಯ ಚ ದೂರೇವುಧಾಯ ಚ
ನಮೋ ಹಂತ್ರೇ ಚ ಹನೀಯಸೇ ಚ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತಾರಾಯ ..
ನಮಃ ಶಂಭವಾಯ ಚ ಮಯೋಭವಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ ..
ನಮಃ ಪಾರ್ಯಾಯ ಚಾವಾರ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಪ್ರತರಣಾಯ ಚೋತ್ತರಣಾಯ ಚ ನಮಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ಚ ಕೂಲ್ಯಾಯ ಚ
ನಮಃ ಶವ್ಯಾಯ ಚ ಫೇನ್ಯಾಯ ಚ ..
ನಮಃ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ಚ ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಿಂಶಿಲಾಯ ಚ ಕ್ಷಯಣಾಯ ಚ
ನಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇ ಚ ಪುಲಸ್ತಯೇ ಚ ನಮ ಇರಿಣ್ಯಾಯ ಚ ಪ್ರಪಥ್ಯಾಯ ಚ ..
ನಮೋ ವ್ರಜ್ಯಾಯ ಚ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಯ ಚ ನಮಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾಯ ಚ ಗೇಹ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಹೃದಯಾಯ ಚ
ನಿವೇಷ್ಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ಚ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ಚ ..
ನಮಃ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ ಚ ಹರಿತ್ಯಾಯ ಚ ನಮಃ ಪಾಂಸವ್ಯಾಯ ಚ ರಜಸ್ಯಾಯ ಚ ನಮೋ ಲೋಪ್ಯಾಯ ಚೋಲಪ್ಯಾಯ ಚ ನಮ ಊರ್ವ್ಯಾಯ ಚ ಸೂರ್ವ್ಯಾಯ ಚ ..
ನಮಃ ಪರ್ಣಾಯ ಚ ಪರ್ಣಶದಾಯ ಚ ನಮ ಉದ್ಗುರಮಾಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನತೇ ಚ ನಮ ಆಖಿದತೇ ಚ
ಪ್ರಖಿದತೇ ಚ ನಮ ಇಷುಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಧನುಷ್ಕೃದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವಃ ಕಿರಿಕೇಭ್ಯೋ
ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಚಿನ್ವತ್ಕೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಕ್ಷಿಣತ್ಕೇಭ್ಯೋ ನಮ ಆನಿರ್ಹತೇಭ್ಯಃ ..
ದ್ರಾಪೇ ಅಂಧಸಸ್ಪತೇ ದರಿದ್ರ ನೀಲಲೋಹಿತ .
ಆಸಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಮೇಷಾಂ ಪಶೂನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾ ರೋಙ್ಮೋ ಚ ನಃ ಕಿಂಚನಾಮಮತ್ ..
ಇಮಾ ರುದ್ರಾಯ ತವಸೇ ಕಪರ್ದಿನೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ಪ್ರಭರಾಮಹೇ ಮತೀಃ .
ಯಥಾ ಶಮಸದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ ವಿಶ್ವಂ ಪುಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ನನಾತುರಂ ..
ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂಃ ಶಿವಾ ವಿಶ್ವಾಹಾ ಭೇಷಜೀ .
ಶಿವಾ ರುತಸ್ಯ ಭೇಷಜೀ ತಯಾ ನೋ ಮೃಡ ಜೀವಸೇ ..
ಪರಿ ನೋ ರುದ್ರಸ್ಯ ಹೇತಿ ವೃಣಕ್ತು ತ್ವೇಷಸ್ಯ ದುರ್ಮತಿರಘಾಯೋಃ .
ಅವ ಸ್ಥಿರಾ ಮಘವದ್ಭ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ ಮೀಢ್ವಸ್ತೋಕಾಯ ತನಯಾಯ ಮೃಡ ..
ಮೀಢುಷ್ಟಮ ಶಿವತಮ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ .
ಪರಮೇ ವೃಕ್ಷ ಆಯುಧಂ ನಿಧಾಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನ ಆಚರ ಪಿನಾಕಂ ಬಿಭ್ರದಾಗಹಿ ..
ವಿಕಿರಿದ್ರ ವಿಲೋಹಿತ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ .
ಯಾಸ್ತೇ ಸಹಸ್ರಂ ಹೇತಯೋಽನ್ಯಮಸ್ಮನ್ನಿವಪಂತು ತಾಃ ..
ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಬಾಹ್ವೋಸ್ತವ ಹೇತಯಃ .
ತಾಸಾಮೀಶಾನೋ ಭಗವಃ ಪರಾಚೀನಾ ಮುಖಾ ಕೃಧಿ ..
ಅಸಂಖ್ಯಾತಾ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಯೇ ರುದ್ರಾ ಅಧಿಭೂಮ್ಯಾಂ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ಅಸ್ಮಿನ್ಮಹತ್ಯರ್ಣವೇಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಭವಾ ಅಧಿ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ನೀಲಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಂಠಾಃ ದಿವಾಂ ರುದ್ರಾಃ ಉಪಶ್ರಿತಾಃ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ನೀಲಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಂಠಾಃ ಶರ್ವಾ ಅಧಃ ಕ್ಷಮಾಚರಾಃ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ಯೇ ವೃಕ್ಷೇಷು ಶಷ್ಪಿಂಜರಾಃ ನೀಲಗ್ರೀವಾಃ ವಿಲೋಹಿತಾಃ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ಯೇ ಭೂತಾನಾಮಧಿಪತಯೋ ವಿಶಿಖಾಸಃ ಕಪರ್ದಿನ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ಯೇ ಪಥಾಂ ಪಥಿರಕ್ಷಯ ಐಲಬೃದಾಃ ಆಯುರ್ಯುಧಃ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ಯೇ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಚರಂತಿ ಸೃಕಾಹಸ್ತಾ ನಿಷಂಗಿಣಃ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ಯೇಽನ್ನೇಷು ವಿವಿಧ್ಯಂತಿ ಪಾತ್ರೇಷು ಪಿಬತೋ ಜನಾನ್ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ಯ ಏತಾವಂತಶ್ಚ ಭೂಯಾಂಸಶ್ಚ ದಿಶೋ ರುದ್ರಾಃ ವಿತಸ್ಥಿರೇ .
ತೇಷಾಂ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇವ ಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ ..
ನಮೋಽಸ್ತು ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ದಿವಿ ಯೇಷಾಂ ವರ್ಷಮಿಷವಃ .
ತೇಭ್ಯೋ ದಶ ಪ್ರಾಚೀರ್ದರ್ಶ ದಕ್ಷಿಣಾಃ ದಶ ಪ್ರತೀಚೀರ್ದಶೋದೀಚೀರ್ದಶೋರ್ಧ್ವಾಃ .
ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನೋಽವಂತು ತೇ ನೋ ಮೃಡಯಂತು ತೇ ಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ
ತಮೇಷಾಂ ಜಂಭೇ ದಧ್ಮಃ ..
ನಮೋಽಸ್ತು ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಯೇಷಾಂ ವಾತಃ ಇಷವಃ .
ತೇಭ್ಯೋ ದಶ ಪ್ರಾಚೀರ್ದಶ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಶ ಪ್ರತೀಚೀರ್ದಶೋದೀಚೀರ್ದಶೋರ್ಧ್ವಾಃ .
ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನಽವಂತು ತೇ ನೋ ಮೃಡಯಂತು ತೇ ಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ
ತಮೇಷಾಂ ಜಂಭೇ ದಧ್ಮಃ ..
ನಮೋಽಸ್ತು ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯೇಷಾಮನ್ನಮಿಷವಃ .
ತೇಭ್ಯೋ ದಶ ಪ್ರಾಚೀರ್ದಶ ದಕ್ಷಿಣಾಃ ದಶ ಪ್ರತೀಚೀರ್ದಶೋಚೀರ್ದಶೋರ್ಧ್ವಾಃ .
ತೇಭ್ಯೋ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ನೋಽವಂತು ತೇ ನೋ ಮೃಡಯಂತು ತೇ ಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ
ತಮೇಷಾಂ ಜಂಭೇ ದಧ್ಮಃ ..

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |