ಶಿಶುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶಕುನಿ ಮಂತ್ರ

ಅಂತರಿಕ್ಷಚರಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ . ಅಯೋಮುಖೀ ತೀಕ್ಷ್ಣತುಂಡಾ ಶಕುನೀ ತೇ ಪ್ರಸೀದತು .. ದುರ್ದರ್ಶನಾ ಮಹಾಕಾಯಾ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ಭೈರವಸ್ವರಾ . ಲಂಬೋದರೀ ಶಂಕುಕರ್ಣೀ ಶಕುನೀ ತೇ ಪ್ರಸೀದತು ......

ಅಂತರಿಕ್ಷಚರಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ . ಅಯೋಮುಖೀ ತೀಕ್ಷ್ಣತುಂಡಾ ಶಕುನೀ ತೇ ಪ್ರಸೀದತು ..
ದುರ್ದರ್ಶನಾ ಮಹಾಕಾಯಾ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ಭೈರವಸ್ವರಾ . ಲಂಬೋದರೀ ಶಂಕುಕರ್ಣೀ ಶಕುನೀ ತೇ ಪ್ರಸೀದತು ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |