ಶಿವ ಕವಚಂ

Only audio above. Video below.

 

Shiva Kavacha

 

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಸಕಲತತ್ತ್ವವಿಹಾರಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೌಕೈಕಭರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಹರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಗುರವೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸಕಲನಿಗಮಗುಹ್ಯಾಯ ಸಕಲವರಪ್ರದಾಯ ಸಕಲದುರಿತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ಸಕಲಜಗದಭಯಂಕರಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಶಂಕರಾಯ....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸದಾಶಿವಾಯ ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಸಕಲತತ್ತ್ವವಿಹಾರಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೌಕೈಕಭರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಹರ್ತ್ರೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಗುರವೇ ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಸಕಲನಿಗಮಗುಹ್ಯಾಯ ಸಕಲವರಪ್ರದಾಯ ಸಕಲದುರಿತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ಸಕಲಜಗದಭಯಂಕರಾಯ ಸಕಲಲೋಕೈಕಶಂಕರಾಯ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಾಯ ಶಾಶ್ವತನಿಜಾಭಾಸಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಿರುಪಮಾಯ ನೀರೂಪಾಯ ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಿಃಸಂಗಾಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿರ್ಗಮಾಯ ನಿತ್ಯರೂಪವಿಭವಾಯ ನಿರುಪಮವಿಭವಾಯ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಪರಿಪೂರ್ಣಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಯಾಯ ಪರಮಶಾಂತಪ್ರಕಾಶತೇಜೋರೂಪಾಯ ಜಯಜಯ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಹಾರೌದ್ರ ಭದ್ರಾವತಾರ ದುಃಖದಾವದಾರಣ ಮಹಾಭೈರವ ಕಾಲಭೈರವ ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವ ಕಪಾಲಮಾಲಾಧರ ಖಟ್ವಾಂಗಖಡ್ಗಚರ್ಮಪಾಶಾಂಕುಶಡಮರುಶೂಲಚಾಪಬಾಣಗದಾಶಕ್ತಿಭಿಂಡಿಪಾಲತೋಮರಮುಸಲಮುದ್ಗರಪಟ್ಟಿಶಪರಶುಪರಿಘಭುಶುಂಡೀಶತಘ್ನೀಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಭೀಷಣಕರಸಹಸ್ರ ಮುಖದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲ ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸವಿಸ್ಫಾರಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರಕುಂಡಲ ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರ ನಾಗೇಂದ್ರವಲಯ ನಾಗೇಂದ್ರಚರ್ಮಧರ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ ವೃಷಭವಾಹನ ವಿಷಭೂಷಣ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ ಸರ್ವತೋ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಅಪಮೃತ್ಯುಭಯಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ರೋಗಭಯಮುತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ ವಿಷಸರ್ಪಭಯಂ ಶಮಯ ಶಮಯ ಚೋರಭಯಂ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಮಮ ಶತ್ರೂನುಚ್ಚಾಟಯೋಚ್ಚಾಟಯ ಶೂಲೇನ ವಿದಾರಯ ವಿದಾರಯ ಕುಠಾರೇಣ ಭಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ಖಡ್ಗೇನ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ ಖಟ್ವಾಂಗೇನ ವಿಪೋಥಯ ವಿಪೋಥಯ ಮುಸಲೇನ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ನಿಷ್ಪೇಷಯ ಬಾಣೈಃ ಸಂತಾಡಯ ಸಂತಾಡಯ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಭೀಷಯ ಭೀಷಯ ಭೂತಾನಿ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ ಕೂಷ್ಮಾಂಡವೇತಾಲಮಾರೀಗಣಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾನ್ಸಂತ್ರಾಸಯ ಸಂತ್ರಾಸಯ ಮಮಾಭಯಂ ಕುರು ಕುರು ವಿತ್ರಸ್ತಂ ಮಾಮಾಶ್ವಾಸ ಯಾಶ್ವಾಸಯ ನರಕಭಯಾನ್ಮಾಮುದ್ಧಾರಯೋದ್ಧಾರಯ ಸಂಜೀವಯ ಸಂಜೀವಯ ಕ್ಷುತ್ತೃಡ್ಭ್ಯಾಂ ಮಾಮಾಪ್ಯಾಯಯಾಪ್ಯಾಯಯ ದುಃಖಾತುರಂ ಮಾಮಾನಂದಯಾನಂದಯ ಶಿವಕವಚೇನ ಮಾಮಾಚ್ಛಾದಯಾಚ್ಛಾದಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಸದಾಶಿವ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |