ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

32.3K

Comments

sew7z

ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ?

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವವರ ಆಯುಷ್ಯ, ಧನ-ಸಂಪತ್ತು, ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ದಾನವಿಲ್ಲ. ಹಸಿವಾದವರನ್ನು ಆಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಅಂಥ ದಾತನಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು?

ವರುಣರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೋಮ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದವರು ಭೃಗು.

Quiz

ಕಡಲಾಗ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಓಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಮ ಸರ್ವರೋಗಾನ್ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವದೋಷಾದೀನಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಚೋರಾಣಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಪನ್ನಗಾನಾಂ ಬಂಧ ಸರ್ವವೃಶ್ಚಿಕಾದೀನಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಯಂತ್ರಮಂತ್ರಾ....

ಓಂ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಮ ಸರ್ವರೋಗಾನ್ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವದೋಷಾದೀನಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಚೋರಾಣಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಪನ್ನಗಾನಾಂ ಬಂಧ ಸರ್ವವೃಶ್ಚಿಕಾದೀನಾಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಯಂತ್ರಮಂತ್ರಾದೀನ್ ಬಂಧ ಬಂಧ ಪರಯಂತ್ರಪರತಂತ್ರ ಬಂಧ ಬಂಧ ಕೀಲಯ ಕೀಲಯ ಮರ್ದಯ ಮರ್ದಯ ಏವಂ ಮಮ ವಿರೋಧೀನಾಂ ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವತೋ ಹರಣಂ ಓಂ ಐಂ ಐಂ ಏಹ್ಯೇಹಿ ಏತಾಂ ಮದ್ವಿರೋಧತಾಂ ಸರ್ವತೋ ಹರ ಹರ ದಹ ದಹ ಮಥ ಮಥ ಪಚ ಪಚ ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯ ಚಕ್ರೇಣ ಗದಯಾ ವಜ್ರೇಣ ಭಸ್ಮೀಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |