ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ - ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಆರೇಽಸಾವಸ್ಮದಸ್ತು ಹೇತಿರ್ದೇವಾಸೋ ಅಸತ್. ಆರೇ ಅಶ್ಮಾ ಯಮಸ್ಯಥ ..1.. ಸಖಾಸಾವಸ್ಮಭ್ಯಮಸ್ತು ರಾತಿಃ ಸಖೇಂದ್ರೋ ಭಗಃ . ಸವಿತಾ ಚಿತ್ರರಾಧಾಃ ..2.. ಯೂಯಂ ನಃ ಪ್ರವತೋ ನಪಾನ್ ಮರುತಃ ಸೂರ್ಯತ್ವಚಸಃ . ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛಥ ಸಪ್ರಥಾಃ ..3.. ಸುಷೂದತ ಮೃಡತ ಮೃಡಯಾ ನಸ್ತನೂಭ್ಯೋ . ....

ಆರೇಽಸಾವಸ್ಮದಸ್ತು ಹೇತಿರ್ದೇವಾಸೋ ಅಸತ್.
ಆರೇ ಅಶ್ಮಾ ಯಮಸ್ಯಥ ..1..
ಸಖಾಸಾವಸ್ಮಭ್ಯಮಸ್ತು ರಾತಿಃ ಸಖೇಂದ್ರೋ ಭಗಃ .
ಸವಿತಾ ಚಿತ್ರರಾಧಾಃ ..2..
ಯೂಯಂ ನಃ ಪ್ರವತೋ ನಪಾನ್ ಮರುತಃ ಸೂರ್ಯತ್ವಚಸಃ .
ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛಥ ಸಪ್ರಥಾಃ ..3..
ಸುಷೂದತ ಮೃಡತ ಮೃಡಯಾ ನಸ್ತನೂಭ್ಯೋ .
ಮಯಸ್ತೋಕೇಭ್ಯಸ್ಕೃಧಿ ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |