ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮಂತ್ರ

71.3K
8.9K

Comments

semmn
Upayukta mahiti needuttiruvidakke dhanyavadagalu -Lakshmikanthasa hbhalli

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ -ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲ -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ

ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ -ಪವಿತ್ರಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಉತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 🌺 -ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ

Read more comments

ಮಾ ನೋ ವಿದನ್ ವಿವ್ಯಾಧಿನೋ ಮೋ ಅಭಿವ್ಯಾಧಿನೋ ವಿದನ್ .
ಆರಾಚ್ಛರವ್ಯಾ ಅಸ್ಮದ್ವಿಷೂಚೀರಿಂದ್ರ ಪಾತಯ ..
ವಿಷ್ವಂಚೋ ಅಸ್ಮಚ್ಛರವಃ ಪತಂತು ಯೇ ಅಸ್ತಾ ಯೇ ಚಾಸ್ಯಾಃ .
ದೈವೀರ್ಮನುಷ್ಯೇಷವೋ ಮಮಾಮಿತ್ರಾನ್ ವಿ ವಿಧ್ಯತ ..
ಯೋ ನಃ ಸ್ವೋ ಯೋ ಅರಣಃ ಸಜಾತ ಉತ ನಿಷ್ಟ್ಯೋ ಯೋ ಅಸ್ಮಾಮಭಿದಾಸತಿ .
ರುದ್ರಃ ಶರವ್ಯಯೈತಾನ್ ಮಮಾಮಿತ್ರಾನ್ ವಿ ವಿಧ್ಯತು ..
ಯಃ ಸಪತ್ನೋ ಯೋಽಸಪತ್ನೋ ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಷನ್ ಛಪಾತಿ ನಃ .
ದೇವಾಸ್ತಂ ಸರ್ವೇ ಧೂರ್ವಂತು ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಮ ಮಮಾಂತರಂ ..
ಅದಾರಸೃದ್ಭವತು ದೇವ ಸೋಮಾಸ್ಮಿನ್ ಯಜ್ಞೇ ಮರುತೋ ಮೃಡತಾ ನಃ .
ಮಾ ನೋ ವಿದದಭಿಭಾ ಮೋ ಅಶಸ್ತಿರ್ಮಾ ನೋ ವಿದದ್ವೃಜಿನಾ ದ್ವೇಷ್ಯಾ ಯಾ ..
ಯೋ ಅದ್ಯ ಸೇನ್ಯೋ ವಧೋಽಘಾಯೂನಾಮುದೀರತೇ .
ಯುವಂ ತಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಸ್ಮದ್ಯಾವಯತಂ ಪರಿ ..
ಇತಶ್ಚ ಯದಮುತಶ್ಚ ಯದ್ವಧಂ ವರುಣ ಯಾವಯ .
ವಿ ಮಹಚ್ಛರ್ಮ ಯಚ್ಛ ವರೀಯೋ ಯಾವಯಾ ವಧಂ ..
ಶಾಸ ಇತ್ಥಾ ಮಹಾಮಸ್ಯಮಿತ್ರಸಾಹೋ ಅಸ್ತೃತಃ .
ನ ಯಸ್ಯ ಹನ್ಯತೇ ಸಖಾ ನ ಜೀಯತೇ ಕದಾ ಚನ ..
ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಶಾಂ ಪತಿರ್ವೃತ್ರಹಾ ವಿಮೃಧೋ ವಶೀ .
ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರ ಏತು ನಃ ಸೋಮಪಾ ಅಭಯಂಕರಃ ..
ವಿ ನ ಇಂದ್ರ ಮೃಧೋ ಜಹಿ ನೀಚಾ ಯಚ್ಛ ಪೃತನ್ಯತಃ .
ಅಧಮಂ ಗಮಯಾ ತಮೋ ಯೋ ಅಸ್ಮಾಁ ಅಭಿದಾಸತಿ ..
ವಿ ರಕ್ಷೋ ವಿ ಮೃಧೋ ಜಹಿ ವಿ ವೃತ್ರಸ್ಯ ಹನೂ ರುಜ .
ವಿ ಮನ್ಯುಮಿಂದ್ರ ವೃತ್ರಹನ್ನ್ ಅಮಿತ್ರಸ್ಯಾಭಿದಾಸತಃ ..
ಅಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿಷತೋ ಮನೋಽಪ ಜಿಜ್ಯಾಸತೋ ವಧಂ .
ವಿ ಮಹಚ್ಛರ್ಮ ಯಚ್ಛ ವರೀಯೋ ಯಾವಯಾ ವಧಂ ..

ಜಾಂಬವಂತ - ಸಾವೇ ಇಲ್ಲದ ಕರಡಿ

ಜಾಂಬವನ್ ಅಥವಾ ಜಾಂಬವಂತ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ ಈ ಪಾತ್ರ ವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಯುಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಜಾಂಬವಂತ ನು ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರಡಿ ಜಾಂಬವಂತ ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇನಾ?

ಯಾರು ವೇದಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಂಡಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಕಾರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಋಷಿಕಾರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.

Quiz

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ?
Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |