ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮಂತ್ರ

ಮಾ ನೋ ವಿದನ್ ವಿವ್ಯಾಧಿನೋ ಮೋ ಅಭಿವ್ಯಾಧಿನೋ ವಿದನ್ . ಆರಾಚ್ಛರವ್ಯಾ ಅಸ್ಮದ್ವಿಷೂಚೀರಿಂದ್ರ ಪಾತಯ .. ವಿಷ್ವಂಚೋ ಅಸ್ಮಚ್ಛರವಃ ಪತಂತು ಯೇ ಅಸ್ತಾ ಯೇ ಚಾಸ್ಯಾಃ . ದೈವೀರ್ಮನುಷ್ಯೇಷವೋ ಮಮಾಮಿತ್ರಾನ್ ವಿ ವಿಧ್ಯತ .. ಯೋ ನಃ ಸ್ವೋ ಯೋ ಅರಣಃ ಸಜಾತ ಉತ ನಿಷ್ಟ್ಯೋ ಯೋ ಅಸ್....

ಮಾ ನೋ ವಿದನ್ ವಿವ್ಯಾಧಿನೋ ಮೋ ಅಭಿವ್ಯಾಧಿನೋ ವಿದನ್ .
ಆರಾಚ್ಛರವ್ಯಾ ಅಸ್ಮದ್ವಿಷೂಚೀರಿಂದ್ರ ಪಾತಯ ..
ವಿಷ್ವಂಚೋ ಅಸ್ಮಚ್ಛರವಃ ಪತಂತು ಯೇ ಅಸ್ತಾ ಯೇ ಚಾಸ್ಯಾಃ .
ದೈವೀರ್ಮನುಷ್ಯೇಷವೋ ಮಮಾಮಿತ್ರಾನ್ ವಿ ವಿಧ್ಯತ ..
ಯೋ ನಃ ಸ್ವೋ ಯೋ ಅರಣಃ ಸಜಾತ ಉತ ನಿಷ್ಟ್ಯೋ ಯೋ ಅಸ್ಮಾಮಭಿದಾಸತಿ .
ರುದ್ರಃ ಶರವ್ಯಯೈತಾನ್ ಮಮಾಮಿತ್ರಾನ್ ವಿ ವಿಧ್ಯತು ..
ಯಃ ಸಪತ್ನೋ ಯೋಽಸಪತ್ನೋ ಯಶ್ಚ ದ್ವಿಷನ್ ಛಪಾತಿ ನಃ .
ದೇವಾಸ್ತಂ ಸರ್ವೇ ಧೂರ್ವಂತು ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಮ ಮಮಾಂತರಂ ..
ಅದಾರಸೃದ್ಭವತು ದೇವ ಸೋಮಾಸ್ಮಿನ್ ಯಜ್ಞೇ ಮರುತೋ ಮೃಡತಾ ನಃ .
ಮಾ ನೋ ವಿದದಭಿಭಾ ಮೋ ಅಶಸ್ತಿರ್ಮಾ ನೋ ವಿದದ್ವೃಜಿನಾ ದ್ವೇಷ್ಯಾ ಯಾ ..
ಯೋ ಅದ್ಯ ಸೇನ್ಯೋ ವಧೋಽಘಾಯೂನಾಮುದೀರತೇ .
ಯುವಂ ತಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವಸ್ಮದ್ಯಾವಯತಂ ಪರಿ ..
ಇತಶ್ಚ ಯದಮುತಶ್ಚ ಯದ್ವಧಂ ವರುಣ ಯಾವಯ .
ವಿ ಮಹಚ್ಛರ್ಮ ಯಚ್ಛ ವರೀಯೋ ಯಾವಯಾ ವಧಂ ..
ಶಾಸ ಇತ್ಥಾ ಮಹಾಮಸ್ಯಮಿತ್ರಸಾಹೋ ಅಸ್ತೃತಃ .
ನ ಯಸ್ಯ ಹನ್ಯತೇ ಸಖಾ ನ ಜೀಯತೇ ಕದಾ ಚನ ..
ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಶಾಂ ಪತಿರ್ವೃತ್ರಹಾ ವಿಮೃಧೋ ವಶೀ .
ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರ ಏತು ನಃ ಸೋಮಪಾ ಅಭಯಂಕರಃ ..
ವಿ ನ ಇಂದ್ರ ಮೃಧೋ ಜಹಿ ನೀಚಾ ಯಚ್ಛ ಪೃತನ್ಯತಃ .
ಅಧಮಂ ಗಮಯಾ ತಮೋ ಯೋ ಅಸ್ಮಾಁ ಅಭಿದಾಸತಿ ..
ವಿ ರಕ್ಷೋ ವಿ ಮೃಧೋ ಜಹಿ ವಿ ವೃತ್ರಸ್ಯ ಹನೂ ರುಜ .
ವಿ ಮನ್ಯುಮಿಂದ್ರ ವೃತ್ರಹನ್ನ್ ಅಮಿತ್ರಸ್ಯಾಭಿದಾಸತಃ ..
ಅಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿಷತೋ ಮನೋಽಪ ಜಿಜ್ಯಾಸತೋ ವಧಂ .
ವಿ ಮಹಚ್ಛರ್ಮ ಯಚ್ಛ ವರೀಯೋ ಯಾವಯಾ ವಧಂ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |