ವಿಷ್ಣುವಿನ ತತ್ತ್ವ ಮಂತ್ರಗಳು

ಓಂ ಯಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂಣಾಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಅಬಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಯಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ತೇಜ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ರಾಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ನಾಂ ನಮಃ ಪರಾಯಾಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮೋಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ನಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಮಹದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಓಂ ನಮಃ ಪರ....

ಓಂ ಯಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂಣಾಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಅಬಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಯಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ತೇಜ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ರಾಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ನಾಂ ನಮಃ ಪರಾಯಾಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಮೋಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಅಹಂಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ನಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಮಹದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಓಂ ಓಂ ನಮಃ ಪರಾಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |