ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಲಿಸಿ

41.8K
5.2K

Comments

pxt7e
ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ..ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ 🙏 -Manjunath

ಒಂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ ನಮಹ್ -venkatesh

Read more comments

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು?

ವರುಣರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೋಮ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದವರು ಭೃಗು.

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು?

ವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

Quiz

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಮೊದಲು ಊದಿದವರು ಯಾರು?

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೌಂ ಗಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಾಯ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಬಂಧನಾಯ ಕ್ರೋಂ ಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ತ್ರಯವಶೀಕರಣಾಯ ಸೌಃ ಸರ್ವಮನಃಕ್ಷೋ....

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಗ್ಲೌಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೌಂ ಗಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಾಯ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಾಯ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಬಂಧನಾಯ ಕ್ರೋಂ ಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ತ್ರಯವಶೀಕರಣಾಯ ಸೌಃ ಸರ್ವಮನಃಕ್ಷೋಭಣಾಯ ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯ ಗ್ಲೌಂ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಪ್ರದಾಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮನೇ ಗೌರೀನಂದನಾಯ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ಸರ್ವಾನಂದವರ್ಧನಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶನಪ್ರದಾಯ ದ್ರಾಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ಬ್ಲೂಂ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ ಫಟ್ ವಶೀಕುರು ವಶೀಕುರು ವೌಷಡಾಕರ್ಷಣಾಯ ಹುಂ ವಿದ್ವೇಷಣಾಯ ವಿದ್ವೇಷಯ ವಿದ್ವೇಷಯ ಫಟ್ ಉಚ್ಚಾಟಯೋಚ್ಚಾಟಯ ಠಃ ಠಃ ಸ್ತಂಭಯ ಸ್ತಂಭಯ ಖೇಂ ಖೇಂ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಪರಮಂತ್ರಯಂತ್ರತಂತ್ರಾಣಿ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್ ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ ದುಃಖಂ ಹರ ಹರ ವ್ಯಾಧಿಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ನಮಃ ಸಂಪನ್ನಾಯ ಸಂಪನ್ನಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಪಲ್ಲವಸ್ವರೂಪಾಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ಸ್ವಾಹಾ ಯನ್ಮಂತ್ರೇಕ್ಷಿತಲಾಂಛಿತಾಭಮನಘಂ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ವಜ್ರಾಶಿಷೋ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಕಾಃ ಪ್ರತಿಹತಾನಿರ್ಘಾತಪಾತಾದಿವ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಚ ಸಮಸ್ತದುಃಖದುರಿತಂ ಹ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋತ್ಪಾತಕಂ ವಂದೇಽಭೀಷ್ಟಗಣಾಧಿಪಂ ಭಯಹರಂ ವಿಘ್ನೌಧನಾಶಂ ಪರಂ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |