ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಅಭೀವರ್ತೇನ ಮಣಿನಾ ಯೇನೇಂದ್ರೋ ಅಭಿವವೃಧೇ । ತೇನಾಸ್ಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇಽಭಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ವರ್ಧಯ ॥1॥ ಅಭಿವೃತ್ಯ ಸಪತ್ನಾನ್ ಅಭಿ ಯಾ ನೋ ಅರಾತಯಃ । ಅಭಿ ಪೃತನ್ಯಂತಂ ತಿಷ್ಠಾಭಿ ಯೋ ನೋ ದುರಸ್ಯತಿ ॥2॥ ಅಭಿ ತ್ವಾ ದೇವಃ ಸವಿತಾಭಿ ಷೋಮೋ ಅವೀವೃಧತ್। ಅಭಿ ತ್ವಾ ವಿ....

ಅಭೀವರ್ತೇನ ಮಣಿನಾ ಯೇನೇಂದ್ರೋ ಅಭಿವವೃಧೇ ।
ತೇನಾಸ್ಮಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇಽಭಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ವರ್ಧಯ ॥1॥
ಅಭಿವೃತ್ಯ ಸಪತ್ನಾನ್ ಅಭಿ ಯಾ ನೋ ಅರಾತಯಃ ।
ಅಭಿ ಪೃತನ್ಯಂತಂ ತಿಷ್ಠಾಭಿ ಯೋ ನೋ ದುರಸ್ಯತಿ ॥2॥
ಅಭಿ ತ್ವಾ ದೇವಃ ಸವಿತಾಭಿ ಷೋಮೋ ಅವೀವೃಧತ್।
ಅಭಿ ತ್ವಾ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನ್ಯಭೀವರ್ತೋ ಯಥಾಸಸಿ ॥3॥
ಅಭೀವರ್ತೋ ಅಭಿಭವಃ ಸಪತ್ನಕ್ಷಯಣೋ ಮಣಿಃ ।
ರಾಷ್ಟ್ರಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಬಧ್ಯತಾಂ ಸಪತ್ನೇಭ್ಯಃ ಪರಾಭುವೇ ॥4॥
ಉದಸೌ ಸೂರ್ಯೋ ಅಗಾದುದಿದಂ ಮಾಮಕಂ ವಚಃ ।
ಯಥಾಹಂ ಶತ್ರುಹೋಽಸಾನ್ಯಸಪತ್ನಃ ಸಪತ್ನಹಾ ॥5॥
ಸಪತ್ನಕ್ಷಯಣೋ ವೃಷಾಭಿರಷ್ಟ್ರೋ ವಿಷಾಸಹಿಃ ।
ಯಥಾಹಮೇಷಾಂ ವೀರಾಣಾಂ ವಿರಾಜಾನಿ ಜನಸ್ಯ ಚ ॥6॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |