ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವನ್ ಪ್ರಕಟಪರಾಕ್ರಮ ಆಕ್ರಾಂತದಿಙ್ಮಂಡಲ ಯಶೋವಿತಾನಧವಲೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಿತಯ ವಜ್ರದೇಹ ರುದ್ರಾವತಾರ ಲಂಕಾಪುರೀದಹನ ಉದಧಿಬಂಧನ ದಶಗ್ರೀವಕೃತಾಂತಕ ಸೀತಾಶ್ವಾಸನ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭವ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಾನಂದಕರ ಕಪಿಸೈನ್ಯಪ್ರಾಕಾರಕ ಸುಗ್ರೀವಧಾರಣ ಪರ್ವತೋತ್ಪ....

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವನ್ ಪ್ರಕಟಪರಾಕ್ರಮ ಆಕ್ರಾಂತದಿಙ್ಮಂಡಲ ಯಶೋವಿತಾನಧವಲೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಿತಯ ವಜ್ರದೇಹ ರುದ್ರಾವತಾರ ಲಂಕಾಪುರೀದಹನ ಉದಧಿಬಂಧನ ದಶಗ್ರೀವಕೃತಾಂತಕ ಸೀತಾಶ್ವಾಸನ ಅಂಜನಾಗರ್ಭಸಂಭವ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಾನಂದಕರ ಕಪಿಸೈನ್ಯಪ್ರಾಕಾರಕ ಸುಗ್ರೀವಧಾರಣ ಪರ್ವತೋತ್ಪಾಟನ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್ ಗಂಭೀರಶಬ್ದ ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶನ ಸರ್ವಜ್ವರೋತ್ಸಾದನ ಡಾಕಿನೀವಿಧ್ವಂಸಿನ್ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ಹಂಸ ಹಂಸ ಏಹಿ ಸರ್ವವಿಷಂ ಹರ ಹರ ಪರಬಲಂ ಕ್ಷೋಭಯ ಕ್ಷೋಭಯ ಮಮ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾಣಿ ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |