ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಹಾ ವಟುಕ ಭೈರವಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾಯ ಕಂಕಾಲಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ದುಂ ದುರ್ಗೇ ಶುಂ ಶೂಲಿನಿ ವಂ ವಟುಕಭೈರವಿ . ಅರ್ದ್ಧರಾತ್ರವಿಲಾಸಿನಿ ಮಹಾನಿಶಿ ಪ್ರತಾಪಕೇಲಿನಿ ಮಹಾಜ್ಞಾಧವಿ . ಸರ್ವಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಸರ್ವಜ್ವರಶಾನತಿನಿ . ಮದಭೀಷ್ಟಮಾಕರ್ಷಯ ಮಹಾವಟುಕಭೈರವಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾಯ ಕಂಕಾಲಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ದುಂ ದುರ್ಗೇ ಶುಂ ಶೂಲಿನಿ ವಂ ವಟುಕಭೈರವಿ . ಅರ್ದ್ಧರಾತ್ರವಿಲಾಸಿನಿ ಮಹಾನಿಶಿ ಪ್ರತಾಪಕೇಲಿನಿ ಮಹಾಜ್ಞಾಧವಿ . ಸರ್ವಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಸರ್ವಜ್ವರಶಾನತಿನಿ . ಮದಭೀಷ್ಟಮಾಕರ್ಷಯ ಮಹಾವಟುಕಭೈರವಿ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |