ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭೈರವ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಜಯಭೈರವಾಯ ಪ್ರಲಯಾಂತಕಾಯ ಮಹಾಭೈರವೀಪತಯೇ ಮಹಾಭೈರವಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವಾರಣಾಯ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ವಟಮೂಲಸನ್ನಿಷಣ್ಣಾಯ ಅಖಿಲಗಣನಾಯಕಾಯ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಆಕರ್ಷಯಾಕರ್ಷಯ ಆವೇಶಯಾವೇಶಯ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಭ್ರಾಮಯ ಭ್ರಾಮಯ ಭಾಷಯ ಭಾಷಯ ಶೀಘ್ರಂ ಭಾಷಯ ಹ್ರಾಂ ....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಿಜಯಭೈರವಾಯ ಪ್ರಲಯಾಂತಕಾಯ ಮಹಾಭೈರವೀಪತಯೇ ಮಹಾಭೈರವಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವಾರಣಾಯ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ವಟಮೂಲಸನ್ನಿಷಣ್ಣಾಯ ಅಖಿಲಗಣನಾಯಕಾಯ ಆಪದುದ್ಧಾರಣಾಯ ಆಕರ್ಷಯಾಕರ್ಷಯ ಆವೇಶಯಾವೇಶಯ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಭ್ರಾಮಯ ಭ್ರಾಮಯ ಭಾಷಯ ಭಾಷಯ ಶೀಘ್ರಂ ಭಾಷಯ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ತ್ರಿಪುರತಾಂಡವಾಯ ಅಷ್ಟಭೈರವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |