ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಝ್ರೌಂ ಸೌಃ ಜ್ವಾಲಾಜ್ವಲಜ್ಜಟಿಲಮುಖಾಯ ಜ್ವಾಲಾನೃಸಿಂಹಾಯ ಲಲಲಲ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಸ್ಫುಟ ಸ್ಫುಟ ಸ್ಫೋಟಯ ಸ್ಫೋಟಯ ಮಟ ಮಟ ಮೋಟಯ ಮೋಟಯ ಲೋಟಯ ಲೋಟಯ ಭ್ರಮ ಭ್ರಮ ಭ್ರಾಮಯ ಭ್ರಾಮಯ ವಲ ಚಲ ಚಲ ಚಲ ವಲ್ಗ ವಲ್ಗ ಗಲ ಗಲ ಗುಲು ಗುಲು ಗರ್ಜ ಗರ್ಜ ರಾಜ ರಾಜಹಂಸ ರಾಜಹಂಸ ಜ್ವಲ ಜ್ವ....

ಓಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಝ್ರೌಂ ಸೌಃ ಜ್ವಾಲಾಜ್ವಲಜ್ಜಟಿಲಮುಖಾಯ ಜ್ವಾಲಾನೃಸಿಂಹಾಯ ಲಲಲಲ ಗೃಹ್ಣ ಗೃಹ್ಣ ಸ್ಫುಟ ಸ್ಫುಟ ಸ್ಫೋಟಯ ಸ್ಫೋಟಯ ಮಟ ಮಟ ಮೋಟಯ ಮೋಟಯ ಲೋಟಯ ಲೋಟಯ ಭ್ರಮ ಭ್ರಮ ಭ್ರಾಮಯ ಭ್ರಾಮಯ ವಲ ಚಲ ಚಲ ಚಲ ವಲ್ಗ ವಲ್ಗ ಗಲ ಗಲ ಗುಲು ಗುಲು ಗರ್ಜ ಗರ್ಜ ರಾಜ ರಾಜಹಂಸ ರಾಜಹಂಸ ಜ್ವಲ ಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಪ್ರಜ್ವಲ ಜಲ್ಪ ಜಲ್ಪ ಮಥ ಮಥ ಮರ್ದಯ ಮರ್ದಯ ಹುಂ ಹುಂ ಹ್ರಃ ಶಿರೋಲಲಾಟಚಕ್ಷುರ್ಮುಖೋಷ್ಠದಂತತಾಲುಜಿಹ್ವಾಹನುಗ್ರೀವಾಬಾಹುಕರವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೋದರನಾಭಿಪೃಷ್ಠಗುದಗುಹ್ಯಕಟ್ಯೋರುಜಾನುಜಂಘಾಗುಲ್ಫಪಾದೇಷು ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ಭಿಂಧಿ ತ್ರಾಸಯ ತ್ರಾಸಯ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಹ್ರೌಂ ಸಹಸ್ರಾರಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |