ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಗಣಪತೇ ಮಹಾವೀರ ದಶಭುಜ ಮದನಕಾಲವಿನಾಶನ ಮೃತ್ಯುಂ ಹನ ಹನ ಕಾಲಂ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ಧಮ ಧಮ ಮಥ ಮಥ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾನ್ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಅಚಿಂತ್ಯಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಧೀನ್ ವಿನಾಶಯ ವಿನಾಶಯ ಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯ ನಾಗಾನ್ಮೋಟಯ ಮೋಟಯ ತ್....

ಓಂ ನಮೋ ಗಣಪತೇ ಮಹಾವೀರ ದಶಭುಜ ಮದನಕಾಲವಿನಾಶನ ಮೃತ್ಯುಂ ಹನ ಹನ ಕಾಲಂ ಸಂಹರ ಸಂಹರ ಧಮ ಧಮ ಮಥ ಮಥ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾನ್ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಅಚಿಂತ್ಯಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಸರ್ವವ್ಯಾಧೀನ್ ವಿನಾಶಯ ವಿನಾಶಯ ಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ಚೂರ್ಣಯ ಚೂರ್ಣಯ ನಾಗಾನ್ಮೋಟಯ ಮೋಟಯ ತ್ರಿಭುವನೇಶ್ವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |