ಯುಗ

ಯುಗದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.  

ಕಲ್ಪ ಎಂದರೇನು?

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು 4.32 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಪ್ರಳಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಮನ್ವಂತರ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ 14 ಮನ್ವಂತರಗಳಿವೆ.

ಚತುರ್ಯುಗ ಅಥವಾ ಮಹಾಯುಗ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ 71 ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾಯುಗಗಳು ಇವೆ. ಕೃತಯುಗ – ತ್ರೇತಾಯುಗ – ದ್ವಾಪರಯುಗ – ಕಲಿಯುಗ ಎಂಬ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳನ್ನು ಚತುರ್ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃತಯುಗವನ್ನು ಸತ್ಯಯುಗವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

 

 

ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿವೆ?

ಕೃತಯುಗ – 17,28,000 ವರ್ಷಗಳು
ತ್ರೇತಾಯುಗ – 12,96,000 ವರ್ಷಗಳು
ದ್ವಾಪರಯುಗ – 8,64,000 ವರ್ಷಗಳು
ಕಲಿಯುಗ – 4,32,000 ವರ್ಷಗಳು

ಈಗ ಯಾವ ಯುಗವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲ್ಪದ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತವರಾಹ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಏಳನೆಯ ಮನ್ವಂತರವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ. ಇದರಲ್ಲಿ 28ನೇ ಚತುರ್ಯುಗವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 3102ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಲಿಯುಗವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 4,28,899 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಕ್ರಿ.ಶ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ 1,96,08,53,123 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

 

 

49.0K

Comments

sa6qt
🙏🙏🙏 -Geetha Raman

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

Read more comments

ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇನಾ?

ಯಾರು ವೇದಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಯು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪಂಡಿತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀಯ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಋಷಿಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಋಷಿಕಾರುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೀಗಳು ಋಷಿಕಾರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಹನುಮಂತನು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಹನುಮಂತನು ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ

Quiz

ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿಯಾರು?

ಅನುವಾದ: ಡಿ.ಎಸ್.ನರೇಂದ್ರ

Kannada Topics

Kannada Topics

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳು

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |