ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಜಯಿಸಲು ಗಣೇಶನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಮಂತ್ರ

61.6K

Comments

icvpe

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು?

ವ್ಯಾಸರು ವೇದದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಋಷಿಕಾರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದು?

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದ್ವಿದಂತವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ . ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದ್ವಿತುಂಡವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ . ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದ್ವ್ಯಕ್ಷವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ . ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ . ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ....

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದ್ವಿದಂತವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದ್ವಿತುಂಡವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದ್ವ್ಯಕ್ಷವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಜ್ಯೇಷ್ಠವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಗಜವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಕಾಲವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ನಾಗೇಶವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಸೃಷ್ಟಿಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಯಕ್ಷವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಗಜಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಚಿತ್ರಘಂಟಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಮಂಗಲವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಮಿತ್ರಾದಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಮೋದಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಪ್ರಮೋದಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಜ್ಞಾನವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ದ್ವಾರವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ .

ಓಂ ಗಾಂ ಗೀಂ ಗೂಂ ಗೈಂ ಗೌಂ ಗಃ ಅವಿಮುಕ್ತೇಶವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |