ಭಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ

14.1K

Comments

f6h6y

Who was Agastya rishi’s wife?

Lopamudra.

Who was Hiranyakashipu's sister?

Holika

Quiz

Who fell in love with Shakuntala?

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ . ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ......

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತೇ .
ಭಯೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಕ್ಲೀಂ ನಮಃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |