Add to Favorites

Other languages: TeluguTamilMalayalamHindiEnglish

ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

Only audio above. Video with lyrics below.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂಕ್ತಂ

 

Video - Brahma Suktam 

 

Brahma Suktam

 

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಸೀಮ॒ತಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ । ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವಃ॑ । ಪಿ॒ತಾ ವಿ॒ರಾಜಾ॑ಮೃಷ॒ಭೋ ರ॑ಯೀ॒ಣಾಂ । ಅಂತರಿ॑ಕ್ಷಂ ವಿ॒ಶ್ವರೂಪ॒ ಆವಿ॑ವೇಶ । ತಮ॒ರ್ಕೈರ॒ಭ್....

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಜಜ್ಞಾ॒ನಂ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ವಿಸೀಮ॒ತಸ್ಸು॒ರುಚೋ॑ ವೇ॒ನ ಆ॑ವಃ ।
ಸ ಬು॒ಧ್ನಿಯಾ॑ ಉಪ॒ಮಾ ಅ॑ಸ್ಯ ವಿ॒ಷ್ಠಾಃ । ಸ॒ತಶ್ಚ॒ ಯೋನಿ॒ಮಸ॑ತಶ್ಚ॒ ವಿವಃ॑ ।
ಪಿ॒ತಾ ವಿ॒ರಾಜಾ॑ಮೃಷ॒ಭೋ ರ॑ಯೀ॒ಣಾಂ । ಅಂತರಿ॑ಕ್ಷಂ ವಿ॒ಶ್ವರೂಪ॒ ಆವಿ॑ವೇಶ ।
ತಮ॒ರ್ಕೈರ॒ಭ್ಯ॑ರ್ಚಂತಿ ವ॒ತ್ಸಂ । ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸಂತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ ವ॒ರ್ಧಯಂ॑ತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ ದೇ॒ವಾನ॑ಜನಯತ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ ಜಗ॑ತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕ್ಷ॒ತ್ರನ್ನಿರ್ಮಿ॑ತಂ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣ ಆ॒ತ್ಮನಾ᳚ ।
ಅಂ॒ತರ॑ಸ್ಮಿನ್ನೇ॒ಮೇ ಲೋ॒ಕಾಃ । ಅಂ॒ತರ್ವಿಶ್ವ॑ಮಿ॒ದಂ ಜಗ॑ತ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ವ ಭೂ॒ತಾನಾಂ॒ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ᳚ । ತೇನ॒ ಕೋ॑ಽರ್ಹತಿ॒ ಸ್ಪರ್ಧಿ॑ತುಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಂ॑ದೇ॒ವಾಸ್ತ್ರಯ॑ಸ್ತ್ರಿꣳಶತ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ನ್ನಿಂದ್ರಪ್ರಜಾಪ॒ತೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮ॑ನ್ ಹ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ । ನಾ॒ವೀವಾಂ॒ತಃ ಸ॒ಮಾಹಿ॑ತಾ ।
ಚತ॑ಸ್ರ॒ ಆಶಾಃ॒ ಪ್ರಚ॑ರಂತ್ವ॒ಗ್ನಯಃ॑ । ಇ॒ಮಂ ನೋ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ನ॑ಯತು ಪ್ರಜಾ॒ನನ್ ।
ಘೃ॒ತಂ ಪಿನ್ವ॑ನ್ನ॒ಜರꣳ॑ ಸು॒ವೀರಂ᳚ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಸ॒ಮಿದ್ಭ॑ವ॒ತ್ಯಾಹು॑ತೀನಾಂ ।

 

 

Video - Baro Krishnayya 

 

Baro Krishnayya

 

 

Video - Pillangoviya Cheluva Krishnana 

 

Pillangoviya Cheluva Krishnana

 

 

Video - Astalakshmi Ganasudha 

 

Astalakshmi Ganasudha

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize