ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಮಂತ್ರ

ಅಮೂಃ ಪಾರೇ ಪೃದಾಕ್ವಸ್ತ್ರಿಷಪ್ತಾ ನಿರ್ಜರಾಯವಃ . ತಾಸಾಂ ಜರಾಯುಭಿರ್ವಯಮಕ್ಷ್ಯಾವಪಿ ವ್ಯಯಾಮಸ್ಯಘಾಯೋಃ ಪರಿಪಂಥಿನಃ ..1.. ವಿಷೂಚ್ಯೇತು ಕೃಂತತೀ ಪಿನಾಕಮಿವ ಬಿಭ್ರತೀ . ವಿಷ್ವಕ್ಪುನರ್ಭುವಾ ಮನೋಽಸಮೃದ್ಧಾ ಅಘಾಯವಃ ..2.. ನ ಬಹವಃ ಸಮಶಕನ್ ನಾರ್ಭಕಾ ಅಭಿ ದಾಧೃಷುಃ .....

ಅಮೂಃ ಪಾರೇ ಪೃದಾಕ್ವಸ್ತ್ರಿಷಪ್ತಾ ನಿರ್ಜರಾಯವಃ .
ತಾಸಾಂ ಜರಾಯುಭಿರ್ವಯಮಕ್ಷ್ಯಾವಪಿ ವ್ಯಯಾಮಸ್ಯಘಾಯೋಃ ಪರಿಪಂಥಿನಃ ..1..
ವಿಷೂಚ್ಯೇತು ಕೃಂತತೀ ಪಿನಾಕಮಿವ ಬಿಭ್ರತೀ .
ವಿಷ್ವಕ್ಪುನರ್ಭುವಾ ಮನೋಽಸಮೃದ್ಧಾ ಅಘಾಯವಃ ..2..
ನ ಬಹವಃ ಸಮಶಕನ್ ನಾರ್ಭಕಾ ಅಭಿ ದಾಧೃಷುಃ .
ವೇಣೋರದ್ಗಾ ಇವಾಭಿತೋಽಸಮೃದ್ಧಾ ಅಘಾಯವಃ ..3..
ಪ್ರೇತಂ ಪಾದೌ ಪ್ರ ಸ್ಫುರತಂ ವಹತಂ ಪೃಣತೋ ಗೃಹಾನ್ .
ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೇತು ಪ್ರಥಮಾಜೀತಾಮುಷಿತಾ ಪುರಃ ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |