ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಪುಮಾನ್ ಪುಂಸಃ ಪರಿಜಾತೋಽಶ್ವತ್ಥಃ ಖದಿರಾದಧಿ । ಸ ಹಂತು ಶತ್ರೂನ್ ಮಾಮಕಾನ್ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥1॥ ತಾನ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಿಃ ಶೃಣೀಹಿ ಶತ್ರೂನ್ ವೈಬಾಧದೋಧತಃ । ಇಂದ್ರೇಣ ವೃತ್ರಘ್ನಾ ಮೇದೀ ಮಿತ್ರೇಣ ವರುಣೇನ ಚ ॥2॥ ಯಥಾಶ್ವತ್ಥ ನಿರಭನೋಽನ್ತರ್ಮಹತ್ಯರ್....

ಪುಮಾನ್ ಪುಂಸಃ ಪರಿಜಾತೋಽಶ್ವತ್ಥಃ ಖದಿರಾದಧಿ ।
ಸ ಹಂತು ಶತ್ರೂನ್ ಮಾಮಕಾನ್ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥1॥
ತಾನ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಿಃ ಶೃಣೀಹಿ ಶತ್ರೂನ್ ವೈಬಾಧದೋಧತಃ ।
ಇಂದ್ರೇಣ ವೃತ್ರಘ್ನಾ ಮೇದೀ ಮಿತ್ರೇಣ ವರುಣೇನ ಚ ॥2॥
ಯಥಾಶ್ವತ್ಥ ನಿರಭನೋಽನ್ತರ್ಮಹತ್ಯರ್ಣವೇ ।
ಏವಾ ತಾಂತ್ಸರ್ವಾನ್ ನಿರ್ಭಂಗ್ಧಿ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥3॥
ಯಃ ಸಹಮಾನಶ್ಚರಸಿ ಸಾಸಹಾನ ಇವ ಋಷಭಃ ।
ತೇನಾಶ್ವತ್ಥ ತ್ವಯಾ ವಯಂ ಸಪತ್ನಾಂತ್ಸಹಿಷೀಮಹಿ ॥4॥
ಸಿನಾತ್ವೇನಾನ್ ನಿರ್ಋತಿರ್ಮೃತ್ಯೋಃ ಪಾಶೈರಮೋಕ್ಯೈಃ ।
ಅಶ್ವತ್ಥ ಶತ್ರೂನ್ ಮಾಮಕಾನ್ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥5॥
ಯಥಾಶ್ವತ್ಥ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾನ್ ಆರೋಹನ್ ಕೃಣುಷೇಽಧರಾನ್ ।
ಏವಾ ಮೇ ಶತ್ರೋರ್ಮೂರ್ಧಾನಂ ವಿಷ್ವಗ್ಭಿಂದ್ಧಿ ಸಹಸ್ವ ಚ ॥6॥
ತೇಽಧರಾಂಚಃ ಪ್ರ ಪ್ಲವಂತಾಂ ಛಿನ್ನಾ ನೌರಿವ ಬಂಧನಾತ್।
ನ ವೈಬಾಧಪ್ರಣುತ್ತಾನಾಂ ಪುನರಸ್ತಿ ನಿವರ್ತನಂ ॥7॥
ಪ್ರೈಣಾನ್ ನುದೇ ಮನಸಾ ಪ್ರ ಚಿತ್ತೇನೋತ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ।
ಪ್ರೈಣಾನ್ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಶಾಖಯಾಶ್ವತ್ಥಸ್ಯ ನುದಾಮಹೇ ॥8॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |