ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

100.9K

Comments

5k3cj
ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙌🙌🙌🙌 -ಪ್ರಕಾಶ್

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿವರಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ -ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್

🌺 ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.🌺 -ಸ್ನೇಹ ಪಾಟೀಲ

ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೊನ್ನಿನ ಮುಟ್ಟು -ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿರುವುದು 😇 -ರವಿ ಶಂಕರ್

Read more comments

ದೇವರ ಪುರೋಹಿತರು

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವರ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಗುರು. ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದೇವಗುರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯ ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿಯುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹಲವು ವೇದ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಮುಖ ಪುರೋಹಿತರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವಂತನೇ ತಾನಾಗುವ ಪರಿ

ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಗಾಲವೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಟ ನೆಂದು ಕೊಳ್ಳುವ , ದೇವನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಡುಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದ ಐಹಿಕ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾನವನು ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ

Quiz

ಶಕುನಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ?

ಪುಮಾನ್ ಪುಂಸಃ ಪರಿಜಾತೋಽಶ್ವತ್ಥಃ ಖದಿರಾದಧಿ । ಸ ಹಂತು ಶತ್ರೂನ್ ಮಾಮಕಾನ್ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥1॥ ತಾನ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಿಃ ಶೃಣೀಹಿ ಶತ್ರೂನ್ ವೈಬಾಧದೋಧತಃ । ಇಂದ್ರೇಣ ವೃತ್ರಘ್ನಾ ಮೇದೀ ಮಿತ್ರೇಣ ವರುಣೇನ ಚ ॥2॥ ಯಥಾಶ್ವತ್ಥ ನಿರಭನೋಽನ್ತರ್ಮಹತ್ಯರ್....

ಪುಮಾನ್ ಪುಂಸಃ ಪರಿಜಾತೋಽಶ್ವತ್ಥಃ ಖದಿರಾದಧಿ ।
ಸ ಹಂತು ಶತ್ರೂನ್ ಮಾಮಕಾನ್ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥1॥
ತಾನ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಿಃ ಶೃಣೀಹಿ ಶತ್ರೂನ್ ವೈಬಾಧದೋಧತಃ ।
ಇಂದ್ರೇಣ ವೃತ್ರಘ್ನಾ ಮೇದೀ ಮಿತ್ರೇಣ ವರುಣೇನ ಚ ॥2॥
ಯಥಾಶ್ವತ್ಥ ನಿರಭನೋಽನ್ತರ್ಮಹತ್ಯರ್ಣವೇ ।
ಏವಾ ತಾಂತ್ಸರ್ವಾನ್ ನಿರ್ಭಂಗ್ಧಿ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥3॥
ಯಃ ಸಹಮಾನಶ್ಚರಸಿ ಸಾಸಹಾನ ಇವ ಋಷಭಃ ।
ತೇನಾಶ್ವತ್ಥ ತ್ವಯಾ ವಯಂ ಸಪತ್ನಾಂತ್ಸಹಿಷೀಮಹಿ ॥4॥
ಸಿನಾತ್ವೇನಾನ್ ನಿರ್ಋತಿರ್ಮೃತ್ಯೋಃ ಪಾಶೈರಮೋಕ್ಯೈಃ ।
ಅಶ್ವತ್ಥ ಶತ್ರೂನ್ ಮಾಮಕಾನ್ ಯಾನ್ ಅಹಂ ದ್ವೇಷ್ಮಿ ಯೇ ಚ ಮಾಂ ॥5॥
ಯಥಾಶ್ವತ್ಥ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾನ್ ಆರೋಹನ್ ಕೃಣುಷೇಽಧರಾನ್ ।
ಏವಾ ಮೇ ಶತ್ರೋರ್ಮೂರ್ಧಾನಂ ವಿಷ್ವಗ್ಭಿಂದ್ಧಿ ಸಹಸ್ವ ಚ ॥6॥
ತೇಽಧರಾಂಚಃ ಪ್ರ ಪ್ಲವಂತಾಂ ಛಿನ್ನಾ ನೌರಿವ ಬಂಧನಾತ್।
ನ ವೈಬಾಧಪ್ರಣುತ್ತಾನಾಂ ಪುನರಸ್ತಿ ನಿವರ್ತನಂ ॥7॥
ಪ್ರೈಣಾನ್ ನುದೇ ಮನಸಾ ಪ್ರ ಚಿತ್ತೇನೋತ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ।
ಪ್ರೈಣಾನ್ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಶಾಖಯಾಶ್ವತ್ಥಸ್ಯ ನುದಾಮಹೇ ॥8॥

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |