ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಮ್

80.7K
1.1K

Comments

qa4bG
ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ. -ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್

ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿರುವುದು 😇 -ರವಿ ಶಂಕರ್

🙏 ಮಂತ್ರವು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ 🙏🙏🙏🙏 -ಅಂಜಲಿ ಹೆಗಡೆ

ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -ಸಂಧ್ಯಾ ಪಿ

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ -ದುಶ್ಯಂತ್ ಗೌಡ

Read more comments

Knowledge Bank

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು?

ವರುಣರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೋಮ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದವರು ಭೃಗು.

Quiz

ಭೂಮಿ ಯಾವ ಭೂತದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?

ಓಂ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ . ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ . ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ . ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗು॒ಲಂ . ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದꣳ ಸರ್ವಂ᳚ . ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಂ᳚. ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ . ಯದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ . ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮ....

ಓಂ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ . ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ .
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ . ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗು॒ಲಂ .
ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದꣳ ಸರ್ವಂ᳚ . ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಂ᳚.
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ . ಯದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ .
ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ . ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾ॑ꣳಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ .
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ . ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ .
ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ . ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನಃ॑ .
ತತೋ॒ ವಿಶ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ . ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ .
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ . ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ .
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ . ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ .
ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ . ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ .
ವ॒ಸಂ॒ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಂ᳚ . ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಃ ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ .
ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ಪರಿ॒ಧಯಃ॑ . ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧಃ॑ ಕೃ॒ತಾಃ .
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ . ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪು॑ರುಷಂ ಪ॒ಶುಂ .
ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ . ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ .
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜಂತ . ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ .
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತಃ॑ . ಸಂಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಂ .
ಪ॒ಶೂꣳಸ್ತಾꣳಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ . ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ .
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತಃ॑ . ಋಚಃ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ .
ಛಂದಾ॑ꣲಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ . ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ .
ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯಂತ . ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ .
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ . ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯಃ॑ .
ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ . ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ .
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ . ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ .
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ . ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯಃ॑ ಕೃ॒ತಃ .
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ॑ . ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾꣳ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ .
ಚಂ॒ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ . ಚಕ್ಷೋಃ॒ ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ .
ಮುಖಾ॒ದಿಂದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ . ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ .
ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ . ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ .
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶಃ॒ ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ . ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾꣳ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ .
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾಂತಂ᳚ . ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸಸ್ತು॒ ಪಾ॒ರೇ .
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರಃ॑ . ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್ ಯದಾಸ್ತೇ᳚ .
ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ . ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ .
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ . ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ .
ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಯಜಂತ ದೇ॒ವಾಃ . ತಾನಿ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರಥ॒ಮಾನ್ಯಾ॑ಸನ್ .
ತೇ ಹ॒ ನಾಕಂ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನಃ॑ ಸಚಂತೇ . ಯತ್ರ॒ ಪೂರ್ವೇ॑ ಸಾ॒ಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ॑ ದೇ॒ವಾಃ .
ಅ॒ದ್ಭ್ಯಃ ಸಂಭೂ॑ತಃ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ರಸಾ᳚ಚ್ಚ . ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಣಃ॒ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಧಿ॑ .
ತಸ್ಯ॒ ತ್ವಷ್ಟಾ॑ ವಿ॒ದಧ॑ದ್ರೂ॒ಪಮೇ॑ತಿ . ತತ್ಪುರು॑ಷಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॒ಮಾಜಾ॑ನ॒ಮಗ್ರೇ᳚ .
ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾಂತಂ᳚ . ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸಃ॒ ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ .
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ . ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ॑ ವಿದ್ಯ॒ತೇಯ॑ಽನಾಯ .
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚರತಿ॒ ಗರ್ಭೇ॑ ಅಂ॒ತಃ . ಅ॒ಜಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ವಿಜಾ॑ಯತೇ .
ತಸ್ಯ॒ ಧೀರಾಃ॒ ಪರಿ॑ಜಾನಂತಿ॒ ಯೋನಿಂ᳚ . ಮರೀ॑ಚೀನಾಂ ಪ॒ದಮಿ॑ಚ್ಛಂತಿ ವೇ॒ಧಸಃ॑ .
ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒ ಆತ॑ಪತಿ . ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತಃ .
ಪೂರ್ವೋ॒ ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॑ ಜಾ॒ತಃ . ನಮೋ॑ ರು॒ಚಾಯ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಯೇ .
ರುಚಂ॑ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಂ ಜ॒ನಯಂ॑ತಃ . ದೇ॒ವಾ ಅಗ್ರೇ॒ ತದ॑ಬ್ರುವನ್ .
ಯಸ್ತ್ವೈ॒ವಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ . ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಸ॒ನ್ ವಶೇ᳚ .
ಹ್ರೀಶ್ಚ॑ ತೇ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ॒ ಪತ್ನ್ಯೌ᳚ . ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರೇ ಪಾ॒ರ್ಶ್ವೇ .
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ ರೂ॒ಪಂ . ಅ॒ಶ್ವಿನೌ॒ ವ್ಯಾತ್ತಂ᳚ . ಇ॒ಷ್ಟಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ .
ಅ॒ಮುಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ . ಸರ್ವಂ॑ ಮನಿಷಾಣ .
ತಚ್ಛಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ . ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ . ಗಾ॒ತುಂ ಯಜ್ಞಪ॑ತಯೇ . ದೈವೀ᳚ಸ್ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ .
ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ . ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಂ . ಶನ್ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ . ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ .
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ .

Mantras

Mantras

ಮಂತ್ರಗಳು

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |