ಪುನಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯ - ಸಂಹಿತಾ ಮತ್ತು ಘನಾ

20.8K

Comments

qbqpf

ಹನುಮಂತನು ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ?

ಹನುಮಂತನು ಭಕ್ತಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಭಸ್ಮವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Quiz

ದಶರಥನ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಯಾರು?

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ . ಪುನಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸಮಿಂಧತಾಂ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಸುನೀಥ ಯಜ್ಞೈಃ. ಘೃತೇನ ತ್ವಂ ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ. ಪುನಸ್ತ್ವಾ ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಸ್ತ್....

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃ ಓಂ .
ಪುನಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸಮಿಂಧತಾಂ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಸುನೀಥ ಯಜ್ಞೈಃ.
ಘೃತೇನ ತ್ವಂ ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ.
ಪುನಸ್ತ್ವಾ ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯಾಃ. ತ್ವಾದಿತ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ತ್ವಾ ತ್ವಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ರುದ್ರಾ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ತ್ವಾ ತ್ವಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾಃ. ಆದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ರುದ್ರಾ ಆದಿತ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವೋ ವಸವೋ ರುದ್ರಾ ಆದಿತ್ಯಾ ಆದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ. ರುದ್ರಾ ವಸವೋ ವಸವೋ ರುದ್ರಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸಂ ಸಂ ವಸವೋ ರುದ್ರಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸಂ. ವಸವಃ ಸಂ ಸಂ ವಸವೋ ವಸವಃ ಸಮಿಂಧತಾಮಿಂಧತಾಂ ಸಂ ವಸವೋ ವಸವೋ ಸಮಿಂಧತಾಂ. ಸಮಿಂಧತಾಮಿಂಧತಾಂ ಸಂ ಸಮಿಂಧತಾಂ ಪುನಃ ಪುನರಿಂಧತಾಂ ಸಂ ಸಮಿಂಧತಾಂ ಪುನಃ. ಇಂಧತಾಂ ಪುನಃ ಪುನರಿಂಧತಾಮಿಂಧತಾಂ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಃ ಪುನರಿಂಧತಾಮಿಂಧತಾಂ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣಃ. ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಃ ಪುನಃ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಸುನೀಥ ವಸುನೀಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಃ ಪುನಃ ಪುನರ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಸುನೀಥ. ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಸುನೀಥ ವಸುನೀಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಸುನೀಥ ಯಜ್ಞೈರ್ಯಜ್ಞೈರ್ವಸುನೀಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಸುನೀಥ ಯಜ್ಞೈಃ. ವಸುನೀಥ ಯಜ್ಞೈರ್ಯಜ್ಞೈರ್ವಸುನೀಥ ವಸುನೀಥ ಯಜ್ಞೈಃ. ವಸುನೀಥೇತಿ ವಸು ನೀಥ. ಯಜ್ಞೈರಿತಿ ಯಜ್ಞೈಃ.
ಘೃತೇನ ತ್ವಂ ತ್ವಂ ಘೃತೇನ ಘೃತೇನ ತ್ವಂ ತನುವಸ್ತನುವಸ್ತ್ವಂ ಘೃತೇನ ಘೃಚೇನ ತ್ವಂ ತನುವಃ. ತ್ವಂ ತನುವಸ್ತನುವಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಂ ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ ವರ್ಧಯಸ್ವ ತನುವಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಂ ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ. ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ ವರ್ಧಯಸ್ವ ತನುವಸ್ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸತ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಾ ವರ್ಧಯಸ್ವ ತನುವಸ್ತನುವೋ ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸತ್ಯಾಃ. ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸತ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಾ ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಸಂತು ಸತ್ಯಾ ವರ್ಧಯಸ್ವ ವರ್ಧಯಸ್ವ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು. ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಸಂತು ಸತ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸಂತು ಸತ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಾಃ ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ. ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸಂತು ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ ಕಾಮಾ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಸಂತು ಸಂತು ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ. ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ ಕಾಮಾ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಕಾಮಾಃ. ಕಾಮಾ ಇತಿ ಕಾಮಾಃ.
ಹರಿಃ ಓಂ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |