ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಜರಾಯುಜಃ ಪ್ರಥಮ ಉಸ್ರಿಯೋ ವೃಷಾ ವಾತಾಭ್ರಜಾ ಸ್ತನಯನ್ನ್ ಏತಿ ವೃಷ್ಟ್ಯಾ । ಸ ನೋ ಮೃಡಾತಿ ತನ್ವ ಋಜುಗೋ ರುಜನ್ ಯ ಏಕಮೋಜಸ್ತ್ರೇಧಾ ವಿಚಕ್ರಮೇ ॥1॥ ಅಂಗೇಅಂಗೇ ಶೋಚಿಷಾ ಶಿಶ್ರಿಯಾಣಂ ನಮಸ್ಯಂತಸ್ತ್ವಾ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ । ಅಂಕಾಂತ್ಸಮಂಕಾನ್ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಯೋ ಅಗ್ರಭೀತ್....

ಜರಾಯುಜಃ ಪ್ರಥಮ ಉಸ್ರಿಯೋ ವೃಷಾ ವಾತಾಭ್ರಜಾ ಸ್ತನಯನ್ನ್ ಏತಿ ವೃಷ್ಟ್ಯಾ ।
ಸ ನೋ ಮೃಡಾತಿ ತನ್ವ ಋಜುಗೋ ರುಜನ್ ಯ ಏಕಮೋಜಸ್ತ್ರೇಧಾ ವಿಚಕ್ರಮೇ ॥1॥
ಅಂಗೇಅಂಗೇ ಶೋಚಿಷಾ ಶಿಶ್ರಿಯಾಣಂ ನಮಸ್ಯಂತಸ್ತ್ವಾ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ।
ಅಂಕಾಂತ್ಸಮಂಕಾನ್ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಯೋ ಅಗ್ರಭೀತ್ಪರ್ವಾಸ್ಯಾ ಗ್ರಭೀತಾ ॥2॥
ಮುಂಚ ಶೀರ್ಷಕ್ತ್ಯಾ ಉತ ಕಾಸ ಏನಂ ಪರುಷ್ಪರುರಾವಿವೇಶಾ ಯೋ ಅಸ್ಯ ।
ಯೋ ಅಭ್ರಜಾ ವಾತಜಾ ಯಶ್ಚ ಶುಷ್ಮೋ ವನಸ್ಪತೀಂತ್ಸಚತಾಂ ಪರ್ವತಾಂಶ್ಚ ॥3॥
ಶಂ ಮೇ ಪರಸ್ಮೈ ಗಾತ್ರಾಯ ಶಮಸ್ತ್ವವರಾಯ ಮೇ ।
ಶಂ ಮೇ ಚತುರ್ಭ್ಯೋ ಅಂಗೇಭ್ಯಃ ಶಮಸ್ತು ತನ್ವೇ ಮಮ ॥4॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |