ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಸ್ಕಂದೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ. ರಕ್ಷಂತು ತ್ವರಿತಾ ಬಾಲಂ ಮುಂಚ ಮುಂಚ ಕುಮಾರಕಂ......

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಸ್ಕಂದೋ ವೈಶ್ರವಣಸ್ತಥಾ. ರಕ್ಷಂತು ತ್ವರಿತಾ ಬಾಲಂ ಮುಂಚ ಮುಂಚ ಕುಮಾರಕಂ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |