ನಾರಾಯಣ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು . ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು . ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ . ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ . ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ . ಅಥ ನಾರಾಯಣಾಥರ್ವಶಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ . ಓಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜೇಯೇತಿ . ನಾರಾಯಣಾತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯ....

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು . ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು . ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ .
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ . ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ .
ಅಥ ನಾರಾಯಣಾಥರ್ವಶಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ .
ಓಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜೇಯೇತಿ .
ನಾರಾಯಣಾತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೇ . ಮನಃ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ .
ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಿಣೀ .
ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜಾಯತೇ . ನಾರಾಯಣಾದ್ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೇ .
ನಾರಾಯಣಾದಿಂದ್ರೋ ಜಾಯತೇ . ನಾರಾಯಣಾತ್ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೇ .
ನಾರಾಯಣಾದ್ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಛಂದಾಂಸಿ .
ನಾರಾಯಣಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೇ . ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ . ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೇ .
ಓಂ ಅಥ ನಿತ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಃ . ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ . ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ .
ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ . ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೌ ಚ ನಾರಾಯಣಃ .
ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ . ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ . ಊರ್ಧ್ವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ .
ಅಧಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ . ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ . ನಾರಾಯಣ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ .
ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಂ . ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರಂಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಖ್ಯಾತಃ
ಶುದ್ಧೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ . ನ ದ್ವಿತೀಯೋಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ . ಯ ಏವಂ ವೇದ .
ಸ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ ಸ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ .
ಓಮಿತ್ಯಗ್ರೇ ವ್ಯಾಹರೇತ್ . ನಮ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ . ನಾರಾಯಣಾಯೇತ್ಯುಪರಿಷ್ಟಾತ್ .
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ . ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೇ . ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಣಿ .
ಏತದ್ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಂ .
ಯೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಮಧ್ಯೇತಿ . ಅನಪಬ್ರವಸ್ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿ .
ವಿಂದತೇ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ ಗೌಪತ್ಯಂ .
ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತೇ ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತ ಇತಿ . ಯ ಏವಂ ವೇದ .
ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಂ . ಅಕಾರ-ಉಕಾರ-ಮಕಾರ ಇತಿ .
ತಾನೇಕಧಾ ಸಮಭರತ್ತದೇತದೋಮಿತಿ .
ಯಮುಕ್ತ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಯೋಗೀ ಜನ್ಮಸಂಸಾರಬಂಧನಾತ್ .
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮಂತ್ರೋಪಾಸಕಃ . ವೈಕುಂಠಭುವನಲೋಕಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ .
ತದಿದಂ ಪರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನಂ . ತಸ್ಮಾತ್ತದಿದಾವನ್ಮಾತ್ರಂ .
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಧುಸೂದನೋಂ .
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೇಕಂ ನಾರಾಯಣಂ . ಕಾರಣರೂಪಮಕಾರಪರಬ್ರಹ್ಮೋಂ .
ಏತದಥರ್ವಶಿರೋಯೋಽಧೀತೇ .
ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ .
ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ .
ಮಾಧ್ಯಂದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋಽಧೀಯಾನಃ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕೋಪಪಾತಕಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ .
ಸರ್ವವೇದಪಾರಾಯಣಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ .
ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ .
ಯ ಏವಂ ವೇದ . ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ .
ಸಹ ನಾವವತು . ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು . ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ .
ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ . ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ .
ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ
ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ .
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |