Add to Favorites

ನೀವು ಇಯರ್‌ಫೋನ್/ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನಾಗ ದೇವತಗಳ ಕೋಪದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 

sarpa

 

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ಯೇ ಚ ಶೇಷಪುರಸ್ಸರಾಃ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ವಾಸುಕಿಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ ಇಂದ್ರಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಸ್ತಕ್ಷಕಪ್ರಮುಖ....

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ಯೇ ಚ ಶೇಷಪುರಸ್ಸರಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ವಾಸುಕಿಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಇಂದ್ರಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಸ್ತಕ್ಷಕಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಖಾಂಡವಸ್ಯ ತಥಾ ದಾಹೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ಯೇ ಚ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಸರ್ಪಸತ್ರೇ ಚ ಯೇ ನಾಗಾ ಆಸ್ತಿಕೇನ ಚ ರಕ್ಷಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಯಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಕಾರ್ಕೋಟಕಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಧರ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ವೈತರಣ್ಯಾಂ ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಸಮುದ್ರಮಥನೇ ಸರ್ಪಾ ಮಂದರಾದ್ರಿಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಪಾರ್ವತೀಯೇಷು ದರೀಸಿಂಧುಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಗ್ರಾಮೇ ವಾ ಯದಿ ವಾಽರಣ್ಯೇ ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಪ್ರಚರಂತಿ ಹಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ರಸಾತಲೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ಅನಂತಾದ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize