ನಾಗದೋಷದಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

 

 

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ಯೇ ಚ ಶೇಷಪುರಸ್ಸರಾಃ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ವಾಸುಕಿಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ ಇಂದ್ರಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಸ್ತಕ್ಷಕಪ್ರಮುಖ....

ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ಯೇ ಚ ಶೇಷಪುರಸ್ಸರಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ವಾಸುಕಿಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಇಂದ್ರಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಸ್ತಕ್ಷಕಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಖಾಂಡವಸ್ಯ ತಥಾ ದಾಹೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ಯೇ ಚ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಸರ್ಪಸತ್ರೇ ಚ ಯೇ ನಾಗಾ ಆಸ್ತಿಕೇನ ಚ ರಕ್ಷಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಯಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಕಾರ್ಕೋಟಕಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಧರ್ಮಲೋಕೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ವೈತರಣ್ಯಾಂ ಸದಾ ಸ್ಥಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಸಮುದ್ರಮಥನೇ ಸರ್ಪಾ ಮಂದರಾದ್ರಿಂ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಪಾರ್ವತೀಯೇಷು ದರೀಸಿಂಧುಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ಗ್ರಾಮೇ ವಾ ಯದಿ ವಾಽರಣ್ಯೇ ಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಪ್ರಚರಂತಿ ಹಿ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ
ರಸಾತಲೇ ಚ ಯೇ ಸರ್ಪಾ ಅನಂತಾದ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾಃ
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಭ್ಯಸ್ಸುಪ್ರೀತಾಃ ಪನ್ನಗಾಸ್ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |