ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಮಂತ್ರ

ಸರ್ವೇ ನಾಗಾಃ ಪ್ರೀಯಂತಾಂ ಮೇ ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಪೃಥಿವೀತಲೇ. ಯೇ ಚ ಹೇಲಿಮರೀಚಿಸ್ಥಾ ಯೇಽನ್ತರೇ ದಿವಿಸಂಸ್ಥಿತಾಃ.. ಯೇ ನದೀಷು ಮಹಾನಾಗಾಃ ಯೇ ಸರಸ್ವತಿಗಾಮಿನಃ. ಯೇ ಚ ವಾಪೀತಡಾಗೇಷು ತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ವೈ ನಮಃ......

ಸರ್ವೇ ನಾಗಾಃ ಪ್ರೀಯಂತಾಂ ಮೇ ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಪೃಥಿವೀತಲೇ.
ಯೇ ಚ ಹೇಲಿಮರೀಚಿಸ್ಥಾ ಯೇಽನ್ತರೇ ದಿವಿಸಂಸ್ಥಿತಾಃ..
ಯೇ ನದೀಷು ಮಹಾನಾಗಾಃ ಯೇ ಸರಸ್ವತಿಗಾಮಿನಃ.
ಯೇ ಚ ವಾಪೀತಡಾಗೇಷು ತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ವೈ ನಮಃ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |