ಅಥರ್ವ ವೇದದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ ಚಿತ್ರಾಣಿ ಸಾಕಂ ದಿವಿ ರೋಚನಾನಿ ಸರೀಸೃಪಾಣಿ ಭುವನೇ ಜವಾನಿ. ತುರ್ಮಿಶಂ ಸುಮತಿಮಿಚ್ಛಮಾನೋ ಅಹಾನಿ ಗೀರ್ಭಿಃ ಸಪರ್ಯಾಮಿ ನಾಕಂ. ಸುಹವಮಗ್ನೇ ಕೃತ್ತಿಕಾ ರೋಹಿಣೀ ಚಾಸ್ತು ಭದ್ರಂ ಮೃಗಶಿರಃ ಶಮಾರ್ದ್ರಾ. ಪುನರ್ವಸೂ ಸೂನೃತಾ ಚಾರು ಪುಷ್ಯೋ ಭಾನುರಾಶ್ಲೇಷಾ ಅಯನಂ ಮಘಾ....

ಓಂ ಚಿತ್ರಾಣಿ ಸಾಕಂ ದಿವಿ ರೋಚನಾನಿ ಸರೀಸೃಪಾಣಿ ಭುವನೇ ಜವಾನಿ.
ತುರ್ಮಿಶಂ ಸುಮತಿಮಿಚ್ಛಮಾನೋ ಅಹಾನಿ ಗೀರ್ಭಿಃ ಸಪರ್ಯಾಮಿ ನಾಕಂ.
ಸುಹವಮಗ್ನೇ ಕೃತ್ತಿಕಾ ರೋಹಿಣೀ ಚಾಸ್ತು ಭದ್ರಂ ಮೃಗಶಿರಃ ಶಮಾರ್ದ್ರಾ.
ಪುನರ್ವಸೂ ಸೂನೃತಾ ಚಾರು ಪುಷ್ಯೋ ಭಾನುರಾಶ್ಲೇಷಾ ಅಯನಂ ಮಘಾ ಮೇ.
ಪುಣ್ಯಂ ಪೂರ್ವಾ ಫಲ್ಗುನ್ಯೌ ಚಾಽತ್ರ ಹಸ್ತಶ್ಚಿತ್ರಾ ಶಿವಾ ಸ್ವಾತಿ ಸುಖೋ ಮೇ ಅಸ್ತು.
ರಾಧೇ ವಿಶಾಖೇ ಸುಹವಾನೂರಾಧಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸುನಕ್ಷತ್ರಮರಿಷ್ಟ ಮೂಲಂ.
ಅನ್ನಂ ಪೂರ್ವಾ ರಾಸತಾಂ ಮೇ ಅಷಾಢಾ ಊರ್ಜಂ ದೇವ್ಯುತ್ತರಾ ಆ ವಹಂತು.
ಅಭಿಜಿನ್ಮೇ ರಾಸತಾಂ ಪುಣ್ಯಮೇವ ಶ್ರವಣಃ ಶ್ರವಿಷ್ಠಾಃ ಕುರ್ವತಾಂ ಸುಪುಷ್ಟಿಂ.
ಆ ಮೇ ಮಹಚ್ಛತಭಿಷಗ್ವರೀಯ ಆ ಮೇ ದ್ವಯಾ ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಾ ಸುಶರ್ಮ.
ಆ ರೇವತೀ ಚಾಶ್ವಯುಜೌ ಭಗಂ ಮ ಆ ಮೇ ರಯಿಂ ಭರಣ್ಯ ಆ ವಹಂತು.
ಓಂ ಯಾನಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ದಿವ್ಯಾಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಅಪ್ಸು ಭೂಮೌ ಯಾನಿ ನಗೇಷು ದಿಕ್ಷು.
ಪ್ರಕಲ್ಪಯಂಶ್ಚಂದ್ರಮಾ ಯಾನ್ಯೇತಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಮಮೈತಾನಿ ಶಿವಾನಿ ಸಂತು.
ಅಷ್ಟಾವಿಂಶಾನಿ ಶಿವಾನಿ ಶಗ್ಮಾನಿ ಸಹ ಯೋಗಂ ಭಜಂತು ಮೇ.
ಯೋಗಂ ಪ್ರ ಪದ್ಯೇ ಕ್ಷೇಮಂ ಪ್ರ ಪದ್ಯೇ ಯೋಗಂ ಚ ನಮೋಽಹೋರಾತ್ರಾಭ್ಯಾಮಸ್ತು.
ಸ್ವಸ್ತಿತಂ ಮೇ ಸುಪ್ರಾತಃ ಸುದಿವಂ ಸುಮೃಗಂ ಸುಶಕುನಂ ಮೇ ಅಸ್ತು.
ಸುಹವಮಗ್ನೇ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಮರ್ತ್ಯಂ ಗತ್ವಾ ಪುನರಾಯಾಭಿನಂದನ್.
ಅನುಹವಂ ಪರಿಹವಂ ಪರಿವಾದಂ ಪರಿಕ್ಷವಂ.
ಸರ್ವೈರ್ಮೇ ರಿಕ್ತಕುಂಭಾನ್ ಪರಾ ತಾನ್ ಸವಿತಃ ಸುವ.
ಅಪಪಾಪಂ ಪರಿಕ್ಷವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಕ್ಷೀಮಹಿ ಕ್ಷವಂ.
ಶಿವಾ ತೇ ಪಾಪ ನಾಸಿಕಾಂ ಪುಣ್ಯಗಶ್ಚಾಭಿ ಮೇಹತಾಂ.
ಇಮಾ ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ವಿಷೂಚೀರ್ವಾತ ಈರತೇ.
ಸಧ್ರೀಚೀರಿಂದ್ರ ತಾಃ ಕೃತ್ವಾ ಮಹ್ಯಂ ಶಿವತಮಾಸ್ಕೃಧಿ.
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅಸ್ತ್ವಭಯಂ ನೋ ಅಸ್ತು ನಮೋಽಹೋರಾತ್ರಾಭ್ಯಾಮಸ್ತು.
ಹರಿಃ ಓಂ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |