ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶಿವ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮಃ ಪಶುಪತಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ಓಂ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಲಲಖಡ್ಗರಾವಣ ವಿಹರ ವಿಹರ ಸರ ಸರ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಸ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಾಂಚಿತಶರೀರಾಯ ಘಂಟಾಕಪಾಲಮಾಲಾಧರಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಪರಿಧಾನಾಯ ಶಶಾಂಕಕೃತಶೇಖರಾಯ ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ಚಲ ಚಲ ವಲ್ಗ ವಲ್ಗ ಅನಿವರ್ತಿಕಪಾಲಿನೇ ಹನ ....

ಓಂ ನಮಃ ಪಶುಪತಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ಓಂ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಲಲಖಡ್ಗರಾವಣ ವಿಹರ ವಿಹರ ಸರ ಸರ ನೃತ್ಯ ನೃತ್ಯ ಸ್ಮಶಾನಭಸ್ಮಾಂಚಿತಶರೀರಾಯ ಘಂಟಾಕಪಾಲಮಾಲಾಧರಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಪರಿಧಾನಾಯ ಶಶಾಂಕಕೃತಶೇಖರಾಯ ಕೃಷ್ಣಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ಚಲ ಚಲ ವಲ್ಗ ವಲ್ಗ ಅನಿವರ್ತಿಕಪಾಲಿನೇ ಹನ ಹನ ಭೂತಾನ್ ತ್ರಾಸಯ ತ್ರಾಸಯ ಮಂಡಲಮಧ್ಯೇ ಘಟ್ಟ ಘಟ್ಟ ರುದ್ರಾಂಕುಶೇನ ಸಮಯಂ ಪ್ರವೇಶಯ ಪ್ರವೇಶಯ ಆವೇಶಯ ಆವೇಶಯ ಚಂಡಾಽಸಿಧಾರಾಧಿಪತಿಃ ರುದ್ರ ಆಜ್ಞಾಪಯತಿ ಸ್ವಾಹಾ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |