ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

53.4K
1.0K

Comments

bcadb
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ -ದುಶ್ಯಂತ್ ಗೌಡ

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Vinod Kulkarni

ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು 🙏 -Sukanya

ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಧ್ವನಿ..ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ 🙏 -Manjunath

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 -surya

Read more comments

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು ಯಾರು?

ವ್ಯಾಸ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂನ ಲೇಖಕರು.

Quiz

ದಶರಥನ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಯಾರು?

ಸ್ತುವಾನಮಗ್ನ ಆ ವಹ ಯಾತುಧಾನಂ ಕಿಮೀದಿನಂ । ತ್ವಂ ಹಿ ದೇವ ವಂದಿತೋ ಹಂತಾ ದಸ್ಯೋರ್ಬಭೂವಿಥ ॥1॥ ಆಜ್ಯಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನ್ ಜಾತವೇದಸ್ತನೂವಶಿನ್ । ಅಗ್ನೇ ತೌಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಶಾನ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ವಿ ಲಾಪಯ ॥2॥ ವಿ ಲಪಂತು ಯಾತುಧಾನಾ ಅತ್ತ್ರಿಣೋ ಯೇ ಕಿಮೀದಿನಃ । ಅಥೇದಮಗ್....

ಸ್ತುವಾನಮಗ್ನ ಆ ವಹ ಯಾತುಧಾನಂ ಕಿಮೀದಿನಂ ।
ತ್ವಂ ಹಿ ದೇವ ವಂದಿತೋ ಹಂತಾ ದಸ್ಯೋರ್ಬಭೂವಿಥ ॥1॥
ಆಜ್ಯಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನ್ ಜಾತವೇದಸ್ತನೂವಶಿನ್ ।
ಅಗ್ನೇ ತೌಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಶಾನ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ವಿ ಲಾಪಯ ॥2॥
ವಿ ಲಪಂತು ಯಾತುಧಾನಾ ಅತ್ತ್ರಿಣೋ ಯೇ ಕಿಮೀದಿನಃ ।
ಅಥೇದಮಗ್ನೇ ನೋ ಹವಿರಿಂದ್ರಶ್ಚ ಪ್ರತಿ ಹರ್ಯತಂ ॥3॥
ಅಗ್ನಿಃ ಪೂರ್ವ ಆ ರಭತಾಂ ಪ್ರೇಂದ್ರೋ ನುದತು ಬಾಹುಮಾನ್ ।
ಬ್ರವೀತು ಸರ್ವೋ ಯಾತುಮಾನ್ ಅಯಮಸ್ಮೀತ್ಯೇತ್ಯ ॥4॥
ಪಶ್ಯಾಮ ತೇ ವೀರ್ಯಂ ಜಾತವೇದಃ ಪ್ರ ಣೋ ಬ್ರೂಹಿ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ನೃಚಕ್ಷಃ ।
ತ್ವಯಾ ಸರ್ವೇ ಪರಿತಪ್ತಾಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ತ ಆ ಯಂತು ಪ್ರಬ್ರುವಾಣಾ ಉಪೇದಂ ॥5॥
ಆ ರಭಸ್ವ ಜಾತವೇದೋಽಸ್ಮಾಕಾರ್ಥಾಯ ಜಜ್ಞಿಷೇ ।
ದೂತೋ ನೋ ಅಗ್ನೇ ಭೂತ್ವಾ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ವಿ ಲಾಪಯ ॥6॥
ತ್ವಮಗ್ನೇ ಯಾತುಧಾನಾನ್ ಉಪಬದ್ಧಾಮಿಹಾ ವಹ ।
ಅಥೈಷಾಮಿಂದ್ರೋ ವಜ್ರೇಣಾಪಿ ಶೀರ್ಷಾಣಿ ವೃಶ್ಚತು ॥7॥
ಇದಂ ಹವಿರ್ಯಾತುಧಾನಾನ್ ನದೀ ಫೇನಮಿವಾ ವಹತ್।
ಯ ಇದಂ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾನ್ ಅಕರಿಹ ಸ ಸ್ತುವತಾಂ ಜನಃ ॥1॥
ಅಯಂ ಸ್ತುವಾನ ಆಗಮದಿಮಂ ಸ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹರ್ಯತ ।
ಬೃಹಸ್ಪತೇ ವಶೇ ಲಬ್ಧ್ವಾಗ್ನೀಷೋಮಾ ವಿ ವಿಧ್ಯತಂ ॥2॥
ಯಾತುಧಾನಸ್ಯ ಸೋಮಪ ಜಹಿ ಪ್ರಜಾಂ ನಯಸ್ವ ಚ ।
ನಿ ಸ್ತುವಾನಸ್ಯ ಪಾತಯ ಪರಮಕ್ಷ್ಯುತಾವರಂ ॥3॥
ಯತ್ರೈಷಾಮಗ್ನೇ ಜನಿಮಾನಿ ವೇತ್ಥ ಗುಹಾ ಸತಾಮತ್ತ್ರಿಣಾಂ ಜಾತವೇದಃ ।
ತಾಂಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಾವೃಧಾನೋ ಜಹ್ಯೇಷಾಂ ಶತತರ್ಹಮಗ್ನೇ ॥4॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |