ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

95.8K

Comments

2Gtmv

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನು ರಾವಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನ ಕಡೆಗೆ ಏಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದನು?

ರಾವಣನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ವಿರೋಧವಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಧರ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ, ರಾವಣನನ್ನು ದೋಷಪೂರಿತನನ್ನಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಅವನ ಪಕ್ಷಾಂತರವು ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ದ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನೈತಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ

ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಯಾರು?

ವರುಣರು ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮತಾಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೋಮ ಕುಂಡದಿಂದ ಮೊದಲು ಹೊರಬಂದವರು ಭೃಗು.

Quiz

ಕಡಲಾಗ್ನಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಈಶಾನಾಂ ತ್ವಾ ಭೇಷಜಾನಾಮುಜ್ಜೇಷ ಆ ರಭಾಮಹೇ । ಚಕ್ರೇ ಸಹಸ್ರವೀರ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾ ಓಷಧೇ ತ್ವಾ ॥1॥ ಸತ್ಯಜಿತಂ ಶಪಥಯಾವನೀಂ ಸಹಮಾನಾಂ ಪುನಃಸರಾಂ । ಸರ್ವಾಃ ಸಮಹ್ವ್ಯೋಷಧೀರಿತೋ ನಃ ಪಾರಯಾದಿತಿ ॥2॥ ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ । ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ ಜಾತಮಾರೇಭ....

ಈಶಾನಾಂ ತ್ವಾ ಭೇಷಜಾನಾಮುಜ್ಜೇಷ ಆ ರಭಾಮಹೇ ।
ಚಕ್ರೇ ಸಹಸ್ರವೀರ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾ ಓಷಧೇ ತ್ವಾ ॥1॥
ಸತ್ಯಜಿತಂ ಶಪಥಯಾವನೀಂ ಸಹಮಾನಾಂ ಪುನಃಸರಾಂ ।
ಸರ್ವಾಃ ಸಮಹ್ವ್ಯೋಷಧೀರಿತೋ ನಃ ಪಾರಯಾದಿತಿ ॥2॥
ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ ।
ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ ಜಾತಮಾರೇಭೇ ತೋಕಮತ್ತು ಸಾ ॥3॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರಾಮೇ ಪಾತ್ರೇ ಯಾಂ ಚಕ್ರುರ್ನೀಲಲೋಹಿತೇ ।
ಆಮೇ ಮಾಂಸೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಸ್ತಯಾ ಕೃತ್ಯಾಕೃತೋ ಜಹಿ ॥4॥
ದೌಷ್ವಪ್ನ್ಯಂ ದೌರ್ಜೀವಿತ್ಯಂ ರಕ್ಷೋ ಅಭ್ವಮರಾಯ್ಯಃ ।
ದುರ್ಣಾಮ್ನೀಃ ಸರ್ವಾ ದುರ್ವಾಚಸ್ತಾ ಅಸ್ಮನ್ ನಾಶಯಾಮಸಿ ॥5॥
ಕ್ಷುಧಾಮಾರಂ ತೃಷ್ಣಾಮಾರಮಗೋತಾಮನಪತ್ಯತಾಂ ।
ಅಪಾಮಾರ್ಗ ತ್ವಯಾ ವಯಂ ಸರ್ವಂ ತದಪ ಮೃಜ್ಮಹೇ ॥6॥
ತೃಷ್ಣಾಮಾರಂ ಕ್ಷುಧಾಮಾರಮಥೋ ಅಕ್ಷಪರಾಜಯಂ ।
ಅಪಾಮಾರ್ಗ ತ್ವಯಾ ವಯಂ ಸರ್ವಂ ತದಪ ಮೃಜ್ಮಹೇ ॥7॥
ಅಪಾಮಾರ್ಗ ಓಷಧೀನಾಂ ಸರ್ವಾಸಾಮೇಕ ಇದ್ವಶೀ ।
ತೇನ ತೇ ಮೃಜ್ಮ ಆಸ್ಥಿತಮಥ ತ್ವಮಗದಶ್ಚರ ॥8॥

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |