ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

Disclaimer

Vedadhara does not offer any product or service related to this audio- Listen and pray yourself

 

protection from black magic

 

ಈಶಾನಾಂ ತ್ವಾ ಭೇಷಜಾನಾಮುಜ್ಜೇಷ ಆ ರಭಾಮಹೇ । ಚಕ್ರೇ ಸಹಸ್ರವೀರ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾ ಓಷಧೇ ತ್ವಾ ॥1॥ ಸತ್ಯಜಿತಂ ಶಪಥಯಾವನೀಂ ಸಹಮಾನಾಂ ಪುನಃಸರಾಂ । ಸರ್ವಾಃ ಸಮಹ್ವ್ಯೋಷಧೀರಿತೋ ನಃ ಪಾರಯಾದಿತಿ ॥2॥ ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ । ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ ಜಾತಮಾರೇಭ....

ಈಶಾನಾಂ ತ್ವಾ ಭೇಷಜಾನಾಮುಜ್ಜೇಷ ಆ ರಭಾಮಹೇ ।
ಚಕ್ರೇ ಸಹಸ್ರವೀರ್ಯಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾ ಓಷಧೇ ತ್ವಾ ॥1॥
ಸತ್ಯಜಿತಂ ಶಪಥಯಾವನೀಂ ಸಹಮಾನಾಂ ಪುನಃಸರಾಂ ।
ಸರ್ವಾಃ ಸಮಹ್ವ್ಯೋಷಧೀರಿತೋ ನಃ ಪಾರಯಾದಿತಿ ॥2॥
ಯಾ ಶಶಾಪ ಶಪನೇನ ಯಾಘಂ ಮೂರಮಾದಧೇ ।
ಯಾ ರಸಸ್ಯ ಹರಣಾಯ ಜಾತಮಾರೇಭೇ ತೋಕಮತ್ತು ಸಾ ॥3॥
ಯಾಂ ತೇ ಚಕ್ರುರಾಮೇ ಪಾತ್ರೇ ಯಾಂ ಚಕ್ರುರ್ನೀಲಲೋಹಿತೇ ।
ಆಮೇ ಮಾಂಸೇ ಕೃತ್ಯಾಂ ಯಾಂ ಚಕ್ರುಸ್ತಯಾ ಕೃತ್ಯಾಕೃತೋ ಜಹಿ ॥4॥
ದೌಷ್ವಪ್ನ್ಯಂ ದೌರ್ಜೀವಿತ್ಯಂ ರಕ್ಷೋ ಅಭ್ವಮರಾಯ್ಯಃ ।
ದುರ್ಣಾಮ್ನೀಃ ಸರ್ವಾ ದುರ್ವಾಚಸ್ತಾ ಅಸ್ಮನ್ ನಾಶಯಾಮಸಿ ॥5॥
ಕ್ಷುಧಾಮಾರಂ ತೃಷ್ಣಾಮಾರಮಗೋತಾಮನಪತ್ಯತಾಂ ।
ಅಪಾಮಾರ್ಗ ತ್ವಯಾ ವಯಂ ಸರ್ವಂ ತದಪ ಮೃಜ್ಮಹೇ ॥6॥
ತೃಷ್ಣಾಮಾರಂ ಕ್ಷುಧಾಮಾರಮಥೋ ಅಕ್ಷಪರಾಜಯಂ ।
ಅಪಾಮಾರ್ಗ ತ್ವಯಾ ವಯಂ ಸರ್ವಂ ತದಪ ಮೃಜ್ಮಹೇ ॥7॥
ಅಪಾಮಾರ್ಗ ಓಷಧೀನಾಂ ಸರ್ವಾಸಾಮೇಕ ಇದ್ವಶೀ ।
ತೇನ ತೇ ಮೃಜ್ಮ ಆಸ್ಥಿತಮಥ ತ್ವಮಗದಶ್ಚರ ॥8॥

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |