ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರ

ಕೇಳುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು -
1. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
2. ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
3. ನಿರ್ಭಯತೆ

48.0K
4.3K

Comments

md2v7
ಓಂ ನಮೋ ನರಸಿಂಹ🙏 -Deepa Nayak

ಓಂ ಅಹೋಬಲ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಮಃ🙏 -Sharath

Om namo narayana Sri Lakshmi Narasimha Swamy Govinda Govinda Govinda Govinda -Tejas

ಶ್ರೀ ಮತ್ ಖಾದ್ರಿ ಲಕ್ಮಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Venugopal Marathe

Namma mane devaru ugra narashimaha😌🙏 -Suma

Read more comments

ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು?

ಮಹಾಭಾರತ 3.191 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜನರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾಡಿರುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಮಹಿಳಾ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಋಷಿಕಾರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Quiz

ಋಷಿ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು?

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರೌದ್ರರೂಪಾಯ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾಯ ವಜ್ರನಖಾಯ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಕರಾಲವದನಾಯ ಗಾರ್ಹ್ಯಸಾಹವನೀಯದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನ್ಯಂತಕಕರಾಲವಕ್ತ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಸಂಹರಣಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಕ್ಷಕಸ್ತಂಭೋದ್ಭವಾಯ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹನ ಹನ ದಹ ದಹ ಘೇಂ ಘೇಂ ಘೇಂ ....

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರೌದ್ರರೂಪಾಯ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾಯ ವಜ್ರನಖಾಯ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಕರಾಲವದನಾಯ ಗಾರ್ಹ್ಯಸಾಹವನೀಯದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನ್ಯಂತಕಕರಾಲವಕ್ತ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಸಂಹರಣಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಕ್ಷಕಸ್ತಂಭೋದ್ಭವಾಯ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಹನ ಹನ ದಹ ದಹ ಘೇಂ ಘೇಂ ಘೇಂ ವಜ್ರನೃಸಿಂಹಾಯ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕಾಯ ಆತ್ಮಮಂತ್ರ-ಆತ್ಮಯಂತ್ರ-ಆತ್ಮತಂತ್ರರಕ್ಷಣಾಯ ಓಂ ಹಾಂ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಶ್ರೀವೀರಪ್ರಲಯಕಾಲನೃಸಿಂಹಾಯ ರಾಜಭಯಚೋರಭಯಂ ದುಷ್ಟಭಯಂ ಸಕಲಭಯಂ ಉಚ್ಚಾಟನಾಯ ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೂಂ ಕ್ಲೈಂ ಕ್ಲೌಂ ಕ್ಲಃ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಸರ್ವಶತ್ರೂನ್ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಹಾನ್ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಾನ್ ಶಾಕಿನೀಗ್ರಹಾನ್ ಡಾಕಿನೀಗ್ರಹಾನ್ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಕೀಲಯ ಕೀಲಯ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಯತ್ಮಲಂ ಚೂರಯ ಲಪಮಲಂ ಚೂರಯ ಶವಮಲಂ ಚೂರಯ ಸರ್ವಮಲಂ ಚೂರಯ ಅವಮಲಂ ಚೂರಯ ಓಂ ಕ್ಲಾಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೂಂ ಕ್ಲೈಂ ಕ್ಲೌಂ ಕ್ಲಃ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಶ್ರೀವೀರನೃಸಿಂಹಾಯ ಇಂದ್ರದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ವಜ್ರನಖಾಯ ಅಗ್ನಿದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಜ್ವಾಲಾವಕ್ತ್ರಾಯ ಯಮದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಕರಾಲದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನೈರ್ಋತೋದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ ವರುಣದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಊರ್ಧ್ವನಖಾಯ ವಾಯವ್ಯದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಕುಬೇರದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಜ್ವಲತ್ಕೇಶಾಯ ಈಶಾನೀಂ ದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಊರ್ಧ್ವಬಾಹವೇ ಊರ್ಧ್ವದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಆಧಾರರೂಪಾಯ ಪಾತಾಲದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಕನಕಶ್ಯಪಸಂಹರಣಾಯ ಆಕಾಶದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಉಗ್ರದೇಹಾಯ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಶಂ ಬಂಧ ಬಂಧ ಭಕ್ತಜನಪಾಲಕಾಯ ಸ್ತಂಭೋದ್ಭವಾಯ ಸರ್ವದಿಶಃ ಬಂಧ ಬಂಧ ಘಾಂ ಘಾಂ ಘಾಂ ಘೀಂ ಘೀಂ ಘೀಂ ಘೂಂ ಘೂಂ ಘೂಂ ಘೈಂ ಘೈಂ ಘೈಂ ಘೌಂ ಘೌಂ ಘೌಂ ಘಃ ಘಃ ಘಃ ಶಾಕಿನೀಗ್ರಹಂ ಡಾಕಿನೀಗ್ರಹಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗ್ರಹಂ ಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ಬಾಲಗ್ರಹಂ ಭೂತಗ್ರಹಂ ಪ್ರೇತಗ್ರಹಂ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಂ ಈರಕೋಟಯೋಗಗ್ರಹಂ ವೈರಿಗ್ರಹಂ ಕಾಲಪಾಪಗ್ರಹಂ ಮಧ್ಯವೀರಗ್ರಹಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಂ ಮಲಭಕ್ಷಕಗ್ರಹಂ ರಕ್ತದುರ್ಗಗ್ರಹಂ ಶ್ಮಶಾನದುರ್ಗಗ್ರಹಂ ಕಾಮಿನೀಗ್ರಹಂ ಮೋಹಿನೀಗ್ರಹಂ ಛೇದಿಗ್ರಹಂ ಛಿಂದಿಗ್ರಹಂ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ರಹಂ ಮೂಕಗ್ರಹಂ ಜ್ವರಗ್ರಹಂ ಸರ್ವಗ್ರಹಂ ಈಶ್ವರದೇವತಾಗ್ರಹಂ ಕಾಲಭೈರವಗ್ರಹಂ ವೀರಭದ್ರಗ್ರಹಂ ಅಗ್ನಿದಿಗ್ಯಮದಿಗ್ಗ್ರಹಂ ಸರ್ವದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಗ್ರಹಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಗ್ರಹಾನ್ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಸರ್ವಗ್ರಹಾನ್ ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವೀರನೃಸಿಂಹಾಯ ವೀರದೇವತಾಯೈ ಗ್ರಹಂ ಕರಾಲಗ್ರಹಂ ದುಷ್ಟದೇವತಾಗ್ರಹಂ ಉಗ್ರಗ್ರಹಂ ಕಾಲಭೈರವಗ್ರಹಂ ರಣಗ್ರಹಂ ದುರ್ಗಗ್ರಹಂ ಪ್ರಲಯಕಾಲಗ್ರಹಂ ಮಹಾಕಾಲಗ್ರಹಂ ಯೋಗಗ್ರಹಂ ಭೇದಗ್ರಹಂ ಶಂಖಿನೀಗ್ರಹಂ ಮಹಾಬಾಹುಗ್ರಹಂ ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತಾಗ್ರಹಂ ಖಂಡಯ ಖಂಡಯ ಖಂಡಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಕರಾಲದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಕಿನ್ನರಕಿಂಪುರುಷಗರುಡಗಂಧರ್ವವಿದ್ಯಾಧರಾನ್ ದಿಶೋಗ್ರಹಾನ್ ಸ್ತಂಭಯ ಸ್ತಂಭಯ ಸ್ತಂಭಯ ಗದಾಧರಾಯ ಶಂಖಚಕ್ರಶಾರ್ಙ್ಗಧರಾಯ ಆತ್ಮಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ಛೇದಿನ್ ಅನಂತಕಂಠ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಸಂಹರಣಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರಪ್ರದಾಯ ದೇವತಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ರುದ್ರಸಖಾಯ ರುದ್ರಮುಖಾಯ ಸ್ತಂಭೋದ್ಭವಾಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಜ್ವಾಲಾದಾಹಕಾಯ ಮಹಾಬಲಾಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಯೋಗಾವತಾರಾಯ ಯೋಗಪಾವನಾಯ ಪರಾನ್ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಭಾರ್ಗವಕ್ಷೇತ್ರಪೀಠ ಭೋಗಾನಂದ ಸರ್ವಜನಗ್ರಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಪೂಜಿತವಜ್ರನಖಾಯ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮಾಥರ್ವಣವೇದಪ್ರತಿಪಾಲನಾಯ ಋಷಿಜನವಂದಿತಾಯ ದಯಾಂಬುಧೇ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಯ ಘೇಂ ಘೇಂ ಘೇಂ ಕುರು ಕುರು ಕುರು ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಂ ಕ್ಷಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಹುಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |