ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗೇ ಭಗವತಿ ಮನೋಗೃಹಮನ್ಮಥಮಥ ಜಿಹ್ವಾಪಿಶಾಚೀರುತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಯಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಪರದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ಪದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವದೃಷ್ಟಿ ವಿಷಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗೇ ಭಗವತಿ ಮನೋಗೃಹಮನ್ಮಥಮಥ ಜಿಹ್ವಾಪಿಶಾಚೀರುತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಯಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಪರದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ಪದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವದೃಷ್ಟಿ ವಿಷಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ....

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ದುಂ ದುರ್ಗೇ ಭಗವತಿ ಮನೋಗೃಹಮನ್ಮಥಮಥ ಜಿಹ್ವಾಪಿಶಾಚೀರುತ್ಸಾದಯೋತ್ಸಾದಯ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಯಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಪರದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ಪದೃಷ್ಟಿ ಸರ್ವದೃಷ್ಟಿ ವಿಷಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |