ಪತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಋಧ್ಯಾಸ್ಮ ಹವ್ಯೈರ್ನಮಸೋಪಸದ್ಯ. ಮಿತ್ರಂ ದೇವಂ ಮಿತ್ರಧೇಯಂ ನೋ ಅಸ್ತು. ಅನೂರಾಧಾನ್ ಹವಿಷಾ ವರ್ಧಯಂತ:. ಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಸ್ಸವೀರಾ:......

ಋಧ್ಯಾಸ್ಮ ಹವ್ಯೈರ್ನಮಸೋಪಸದ್ಯ. ಮಿತ್ರಂ ದೇವಂ ಮಿತ್ರಧೇಯಂ ನೋ ಅಸ್ತು. ಅನೂರಾಧಾನ್ ಹವಿಷಾ ವರ್ಧಯಂತ:. ಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಸ್ಸವೀರಾ:..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |