ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ

84.7K

Comments

qptiw

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರು?

ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿಯವರು.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು ಹನುಮಂತನ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸೀದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು

Quiz

ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಸನು ಎಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು?

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃಓಂ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಪದಪಾಠಃ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟ....

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃಓಂ
ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ.
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್.
ಪದಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಂ. ಇವ. ಬಂಧನಾತ್. ಮೃತ್ಯೋಃ. ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮಾ. ಅಮೃತಾತ್.
ಕ್ರಮಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ. ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ. ಇವ ಬಂಧನಾತ್. ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋಃ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ. ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಅಮೃತಾದಿತ್ಯಮೃತಾತ್.
ಜಟಾಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ. ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವೇವೋರ್ವಾರುಕಮುರ್ವಾರುಕಮಿವ. ಇವ ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾದಿವೇವ ಬಂಧನಾತ್. ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋಃ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ. ಮಾಽಮೃತಾದಮೃತಾನ್ಮಾ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಅಮೃತಾದಿತ್ಯಮೃತಾತ್.
ಘನಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವೇವೋರ್ವಾರುಕಮುರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾದಿವೋರ್ವಾರುಕಮುರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್. ಇವ ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾದಿವೇವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದಿವೇವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋಃ. ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ. ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾದಮೃತಾನ್ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಮಾಽಮೃತಾದಮೃತಾನ್ಮಾ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಅಮೃತಾದಿತ್ಯಮೃತಾತ್.
ಹರಿಃಓಂ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |