ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃಓಂ ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಪದಪಾಠಃ ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟ....

ಓಂ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಃಓಂ
ಸಂಹಿತಾಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ.
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್.
ಪದಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಂ. ಇವ. ಬಂಧನಾತ್. ಮೃತ್ಯೋಃ. ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮಾ. ಅಮೃತಾತ್.
ಕ್ರಮಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ. ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ. ಇವ ಬಂಧನಾತ್. ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋಃ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ. ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಅಮೃತಾದಿತ್ಯಮೃತಾತ್.
ಜಟಾಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ. ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವೇವೋರ್ವಾರುಕಮುರ್ವಾರುಕಮಿವ. ಇವ ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾದಿವೇವ ಬಂಧನಾತ್. ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋಃ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ. ಮಾಽಮೃತಾದಮೃತಾನ್ಮಾ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಅಮೃತಾದಿತ್ಯಮೃತಾತ್.
ಘನಪಾಠಃ
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ. ತ್ರ್ಯಂಬಕಮಿತಿ ತ್ರಿ-ಅಂಬಕಂ. ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಯಜಾಮಹೇ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. ಸುಗಂಧಿಮಿತಿ ಸು-ಗಂಧಿಂ. ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮಿತಿ ಪುಷ್ಟಿ-ವರ್ಧನಂ. ಉರ್ವಾರುಕಮಿವೇವೋರ್ವಾರುಕಮುರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾದಿವೋರ್ವಾರುಕಮುರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್. ಇವ ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾದಿವೇವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯುರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದಿವೇವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋಃ. ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಬಂಧನಾದ್ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ. ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾ ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾದಮೃತಾನ್ಮಾ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಮಾಽಮೃತಾದಮೃತಾನ್ಮಾ ಮಾಽಮೃತಾತ್. ಅಮೃತಾದಿತ್ಯಮೃತಾತ್.
ಹರಿಃಓಂ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |