ಆಬದ್ಧರತ್ನಮಕುಟಾಂ ಮಣಿಕುಂಡಲೋದ್ಯತ್ಕೇಯೂರಕೋರ್ಮಿರಶನಾಹ್ವಯನೂಪುರಾಢ್ಯಾಂ। ವಂದೇ ಧೃತಾಬ್ಜಯುಗಪಾಶಕಸಾಂಕುಶೇಕ್ಷುಚಾಪಾಂ ಸುಪುಷ್ಪವಿಶಿಖಾಂ ನವಹೇಮವರ್ಣಾಂ॥....

ಆಬದ್ಧರತ್ನಮಕುಟಾಂ ಮಣಿಕುಂಡಲೋದ್ಯತ್ಕೇಯೂರಕೋರ್ಮಿರಶನಾಹ್ವಯನೂಪುರಾಢ್ಯಾಂ।
ವಂದೇ ಧೃತಾಬ್ಜಯುಗಪಾಶಕಸಾಂಕುಶೇಕ್ಷುಚಾಪಾಂ ಸುಪುಷ್ಪವಿಶಿಖಾಂ ನವಹೇಮವರ್ಣಾಂ॥

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2438714