ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಮಂತ್ರ

ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಏಈಲಹ್ರೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಹಸಕಹಲಹ್ರೀಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ಸಕಲಹ್ರೀಂ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಕಏಈಲಹ್ರೀಂ ಹಸಕಹಲಹ್ರೀಂ ಸಕಲಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ....

ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಏಈಲಹ್ರೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಹಸಕಹಲಹ್ರೀಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ಸಕಲಹ್ರೀಂ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಕಏಈಲಹ್ರೀಂ ಹಸಕಹಲಹ್ರೀಂ ಸಕಲಹ್ರೀಂ ಸ್ವಾಹಾ

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |