ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಪಾಲನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಕುಲನಿವಾಸಾಯ ಗೋಪಾಲಾಯ ಗೋಪಾಲಪತಯೇ ಗೋಪೀಜನಭರ್ತ್ರೇ ಗಿರಿಜೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ಜಗದ್ವಿಧಯೇ ಜಗನ್ಮಂಗಲಾಯ ಜಗನ್ನಿವಾಸಾಯ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಯ ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಾಯ ವೃಷಭಾನುಸುತಾವರಾಯ ಶ್ರೀನಂದರಾಜಕುಲಪ್ರದೀಪಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್....

ಓಂ ನಮೋ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋಕುಲನಿವಾಸಾಯ ಗೋಪಾಲಾಯ ಗೋಪಾಲಪತಯೇ ಗೋಪೀಜನಭರ್ತ್ರೇ ಗಿರಿಜೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ಕರುಣಾನಿಧಯೇ ಜಗದ್ವಿಧಯೇ ಜಗನ್ಮಂಗಲಾಯ ಜಗನ್ನಿವಾಸಾಯ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಯ ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಾಯ ವೃಷಭಾನುಸುತಾವರಾಯ ಶ್ರೀನಂದರಾಜಕುಲಪ್ರದೀಪಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತಮಾಯ ತ್ವಸಂಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪತಯೇ ಗೋಲೋಕಧಾಮಧಿಷಣಾಧಿಪತಯೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವತೇ ಸಬಲಾಯ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |