ಗರ್ಭ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಂ

ಭಗವನ್ ದೇವ ದೇವೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ . ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇಽನಘ . ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾದ್ದೇವೇಶ ವಂಶವೃದ್ಧಿರ್ಹಿಜಾಯತೇ .. 1.. .. ಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ .. ಶೃಣು ಪುತ್ರ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಶುಭಂ . ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಃ ಪಠನಾದ್ಗರ....

ಭಗವನ್ ದೇವ ದೇವೇಶ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭೋ .
ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಯ ತೇಽನಘ .
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಾದ್ದೇವೇಶ ವಂಶವೃದ್ಧಿರ್ಹಿಜಾಯತೇ .. 1..

.. ಸೂರ್ಯ ಉವಾಚ ..

ಶೃಣು ಪುತ್ರ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಂಶಾಖ್ಯಂ ಕವಚಂ ಶುಭಂ .
ಸಂತಾನವೃದ್ಧಿಃ ಪಠನಾದ್ಗರ್ಭರಕ್ಷಾ ಸದಾ ನೃಣಾಂ .. 2..

ವಂಧ್ಯಾಽಪಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಕಾಕವಂಧ್ಯಾ ಸುತೈರ್ಯುತಾ .
ಮೃತವತ್ಸಾ ಸುಪುತ್ರಾ ಸ್ಯಾತ್ಸ್ರವದ್ಗರ್ಭಾ ಸ್ಥಿರಪ್ರಜಾ .. 3..

ಅಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಯಸ್ಯ ಧಾರಣಾಚ್ಚ ಸುಖಪ್ರಸೂಃ .
ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಜಾ ಪುತ್ರಿಣೀ ಸ್ಯಾದೇತತ್ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಭಾವತಃ .. 4..

ಭೂತಪ್ರೇತಾದಿಜಾ ಬಾಧಾ ಯಾ ಬಾಧಾ ಕುಲದೋಷಜಾ .
ಗ್ರಹಬಾಧಾ ದೇವಬಾಧಾ ಬಾಧಾ ಶತ್ರುಕೃತಾ ಚ ಯಾ .. 5..

ಭಸ್ಮೀ ಭವಂತಿ ಸರ್ವಾಸ್ತಾಃ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವತಃ .
ಸರ್ವೇ ರೋಗಾ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಸರ್ವೇ ಬಾಲಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಯೇ .. 6..

ಪುರ್ವೇ ರಕ್ಷತು ವಾರಾಹೀ ಚಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಚಾಂಬಿಕಾ ಸ್ವಯಂ .
ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಂಡಿಕಾ ರಕ್ಷೇನೈರೃತೇ ಶವವಾಹಿನೀ .. 1..

ವಾರಾಹೀ ಪಶ್ಚಿಮೇ ರಕ್ಷೇದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಚ ಮಹೇಶ್ವರೀ .
ಉತ್ತರೇ ವೈಷ್ಣವೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಈಶಾನೇ ಸಿಂಹವಾಹಿನೀ .. 2..

ಊರ್ಧ್ವೇ ತು ಶಾರದಾ ರಕ್ಷೇದಧೋ ರಕ್ಷತು ಪಾರ್ವತೀ .
ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇನ್ಮುಖಂ ರಕ್ಷತು ಭೈರವೀ .. 3..

ಕಂಠಂ ರಕ್ಷತು ಚಾಮುಂಡಾ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷತಾತ್ ಶಿವಾ .
ಈಶಾನೀ ಚ ಭುಜೌ ರಕ್ಷೇತ್ ಕುಕ್ಷಿಂ ನಾಭಿಂ ಚ ಕಾಲಿಕಾ .. 4 ..

ಅಪರ್ಣಾ ಹ್ಯುದರಂ ರಕ್ಷೇತ್ಕಟಿಂ ವಸ್ತಿಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ .
ಊರೂ ರಕ್ಷತು ಕೌಮಾರೀ ಜಯಾ ಜಾನುದ್ವಯಂ ತಥಾ .. 5..

ಗುಲ್ಫೌ ಪಾದೌ ಸದಾ ರಕ್ಷೇದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ .
ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಸದಾ ರಕ್ಷೇದ್ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶನೀ .. 6..

ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ .
ಪುತ್ರಸೌಖ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಮೇ .. 7..

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಐಂ ಐಂ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತೀರೂಪಾಯೈ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ .. 8..

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ಸಂತಾನಸೌಖ್ಯಂ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ವಂಧ್ಯತ್ವಂ ಮೃತವತ್ಸತ್ವಂ ಚ ಹರ ಹರ ಗರ್ಭರಕ್ಷಾಂ ಕುರು ಕುರು ಸಕಲಾಂ ಬಾಧಾಂ ಕುಲಜಾಂ ಬಾಹ್ಯಜಾಂ ಕೃತಾಮಕೃತಾಂ ಚ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಸರ್ವಗಾತ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಗರ್ಭಂ ಪೋಷಯ ಪೋಷಯ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಂ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಸ್ವಾಹಾ .. 9..

ಅನೇನ ಕವಚೇನಾಂಗಂ ಸಪ್ತವಾರಾಭಿಮಂತ್ರಿತಂ .
ಋತುಸ್ನಾತಾ ಜಲಂ ಪೀತ್ವಾ ಭವೇತ್ ಗರ್ಭವತೀ ಧ್ರುವಂ .. 1..

ಗರ್ಭಪಾತಭಯೇ ಪೀತ್ವಾ ದೃಢಗರ್ಭಾ ಪ್ರಜಾಯತೇ .
ಅನೇನ ಕವಚೇನಾಥ ಮಾರ್ಜಿತಾಯಾ ನಿಶಾಗಮೇ .. 2..

ಸರ್ವಬಾಧಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಗರ್ಭಿಣೀ ಸ್ಯಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ .
ಅನೇನ ಕವಚೇನೇಹ ಗ್ರಥಿತಂ ರಕ್ತದೋರಕಂ .. 3..

ಕಟಿದೇಶೇ ಧಾರಯಂತೀ ಸುಪುತ್ರಸುಖಭಾಗಿನೀ .
ಅಸೂತಪುತ್ರಮಿಂದ್ರಾಣೀ ಜಯಂತಂ ಯತ್ಪ್ರಭಾವತಃ .. 4..

ಗುರೂಪದಿಷ್ಟಂ ವಂಶಾಖ್ಯಂ ತದಿದಂ ಕವಚಂ ಸಖೇ .
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಚೇದಂ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಹಿ ಸರ್ವತಃ .

ಧಾರಣಾತ್ ಪಠನಾದ್ಯಸ್ಯ ವಂಶಚ್ಛೇದೋ ನ ಜಾಯತೇ .. 5 ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |