ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಂತ್ರ

ಅನುಹವಂ ಪರಿಹವಂ ಪರಿವಾದಂ ಪರಿಕ್ಷವಂ . ಸರ್ವೈರ್ಮೇ ರಿಕ್ತಕುಂಭಾನ್ ಪರಾ ತಾಂತ್ಸವಿತಃ ಸುವ .. ಅಪಪಾಪಂ ಪರಿಕ್ಷವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಕ್ಷೀಮಹಿ ಕ್ಷವಂ . ಶಿವಾ ತೇ ಪಾಪ ನಾಸಿಕಾಂ ಪುಣ್ಯಗಶ್ಚಾಭಿ ಮೇಹತಾಂ ......

ಅನುಹವಂ ಪರಿಹವಂ ಪರಿವಾದಂ ಪರಿಕ್ಷವಂ .
ಸರ್ವೈರ್ಮೇ ರಿಕ್ತಕುಂಭಾನ್ ಪರಾ ತಾಂತ್ಸವಿತಃ ಸುವ ..
ಅಪಪಾಪಂ ಪರಿಕ್ಷವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಕ್ಷೀಮಹಿ ಕ್ಷವಂ .
ಶಿವಾ ತೇ ಪಾಪ ನಾಸಿಕಾಂ ಪುಣ್ಯಗಶ್ಚಾಭಿ ಮೇಹತಾಂ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |