ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರ

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ. ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಆರ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿಹಂತಾರಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭೀತಿನಾಶನಂ. ದ್ವಿಷದಾಂ ಕಾಲದಂಡಂ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ. ಖಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾ....

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ.
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ಆರ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿಹಂತಾರಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭೀತಿನಾಶನಂ.
ದ್ವಿಷದಾಂ ಕಾಲದಂಡಂ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ.
ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ.
ಖಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ.
ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೌ.
ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೌ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ.
ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ.
ಗಚ್ಛನ್ ಮಮಾಗ್ರತೋ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ.
ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ.
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |